INTERPERSONAL COMMUNICATION AS EXPERIENCED BY NURSES WORKING IN CULTURALLY DIVERSE INDIAN HOSPITALS

University essay from Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Abstract: Syfte: Syftet med studien var att skapa djupare förståelse kring sjuksköterskors upplevelse av mellanmänsklig kommunikation med patienter med annan kulturell bakgrund. Bakgrund: Kommunikation spelar en viktig roll i kulturen och är en stor del av relationen mellan individer. Kommmunikation är en grundbult i sjuksköterskans arbete och är av högsta vikt för att kunna erbjuda en patientcentrerad och säker vård. Transkulturell medvetenhet är essentiellt för god vård, speciellt som världen blir alltmer mångkulturell. Såväl sjukvårdsturism som utökade globala samarbeten inom Hälso- och sjukvården ökar kraven på kulturell kompetens bland sjuksköterskor. Indien är ett föregångarland inom sjukvårdsturism och människor från olika kulturell bakgrund reser dit för sjukvård. Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 12 sjuksköterskor mellan 23 och 53 år från två indiska sjukhus. Sjuksköterskorna möter ofta patienter med olika kulturell bakgrund. En tematisk innehållsanalys utfördes på det insamlade materialet. Resultat: Två tematiska inriktningar framkom från materialet; ett tema med fokus på praktiska verktyg och tekniker för att arbeta med patienter med annan kulturell bakgrund och det andra temat handlar om att bibehålla vårdkvaliteten. Utökade språkkunskaper och kommunikationsverktyg skulle underlätta sjuksköterskans arbete. Kulturell medvetenhet leder till ett ökat självförtroende hos sjuksköterskan och hjälper denna förutse eventuella behov hos patienten. Slutsats: Transkulturell medvetenhet och kommunikationsverktyg bidrar till en säkrare och mer effektiv vård. Sjuksköterskeutbildningen behöver lägga mer fokus på kulturell mångfald inom hälso- och sjukvård. Mer forskning krävs inom detta område då vården globaliseras allt mer.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)