Mjölkföretagares inställning och tankar om inkalvningsålder : stämmer den teoretiska rekommendationen med praktiken?

University essay from SLU/Department of People and Society

Abstract: Inkalvningsålder är ett ganska omtvistat ämne där åsikterna ofta skiljer sig åt. Det finns ekonomiska aspekter, men också olika förutsättningar ute på olika gårdar som kan vara nästintill omöjliga att ta hänsyn till vid ekonomiska beräkningar. Svenska mjölkbesättningar har idag en inkalvningsålder på 27,3 i snitt. Enligt litteraturen har forskare kommit fram till att inkalvningsåldern för kvigor till mjölkproduktion bör vara runt 24 månader av ekonomiska skäl. Svenska besättningar har en högre inkalvningsålder trots att det länge varit allmän känt vad forskningen säger och detta har redovisats både i litteratur och i branschens fackpress. Det verkar dock vara ont om försök genomförda i Sverige under svenska förutsättningar med hänsyn taget till exempel beteskrav. Syftet med arbetet är att ta reda på hur verksamma mjölkföretagare resonerar kring valet av inkalvningsålder. En kvantitativ enkätundersökning genomfördes för att ta reda på mjölkföretagens inställning och tankar kring inkalvningsåldern i den egna besättningen. Genom en enkätundersökning har vi låtit flera mjölkföretagare och anställda ge sin syn på inkalvningsålder utan att ta någon hänsyn till vilken inkalvningsålder de själva strävar efter på sin gård. Resultatet av undersökningen visar att mjölkföretagare i hög grad använder sig av sin egen erfarenhet och anpassar rekommendationer efter den egna produktionens förutsättningar. Vår studie visar också att mjölkföretagare generellt inte upplever att de har problem till följd av att de har något högre inkalvningsålder än vad som rekommenderas.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)