En jämförande kostnadsstudie mellan ETT-fordonet och konventionella gruppbilar i Norrlands inland

University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Abstract: Transportarbetet är en av de tyngsta kostnadsposterna för Svensk skogsbruk, dessutom står dessa transporter för en stor del av näringens koldioxidutsläpp och utsläpp av andra emissioner. Utsläpp som Sverige förbundit sig att minska med 20 % till år 2020. Sett till dessa problem och krav togs 2006 ett initiativ att söka utveckla transportarbetet genom att öka bruttovikterna per transport. Resultatet av detta initiativ blev ETT-fordonet, En Trave Till, en 30 meter lång fordonskombination med en totalvikt om 90 ton och en lastvikt om 66 ton. Syftet med denna studie var att jämföra ETT-fordonet mot en konventionell gruppbil i en specifik geografi i norra Norrlands inland med avseende på transportkostnaden för rundvirke. Studien genomfördes enligt följande: 1. En tidsstudie på momenten lastning och lossning genomfördes 2. Faktisk körhastighet ett gruppfordon på valda vägklasser undersöktes 3. Relevanta kostnadsparametrar såsom investerings-, försäkrings-, däckskostnader etcetera uppdaterades. Dessa data användes sedan för att uppdatera den modell som valts för att simulera kostnaderna: Gille kalkyl. Resultatet från studien visar att det är 18 % billigare per ton att transportera rundvirke med ETT-fordonet än ett konventionellt gruppfordon vid en transportsträcka om 100 km. Genomförd känslighetsanalys visar att körhastigheten på sämre vägklasser och möjligheten att nyttja full lastkapacitet är av stor betydelse för att kostnadsskillnaden till ETT-fordonets fördel skall bestå. Rekommendationen till uppdragsgivaren, Sveaskog, blir att det är värt att satsa på virkesfordon med ökad lastvikt om man säkerställer tänkta rutters vägstandard så full lastkapacitet kan nyttjas och körhastigheten ej nämnvärt sjunker.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)