Infektioner i ögon och munhåla på ren : klamydia, herpesvirus, nekrobacillos och orf

University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Abstract: Renskötseln är en viktig sysselsättning i fjälltrakter och glesbygdsområden i norra Sverige, Norge och Finland. Renar är semidomesticerade djur som till följd av bland annat klimatförändringen måste hägnas och stödutfodras allt oftare. Vid hägning av ren ökar djurtät-heten och därmed smittrycket vilket gör att infektionssjukdomar har möjlighet att spridas snabbare. Stressen vid hägning gör också djuren mer känsliga för infektioner. I detta arbete berörs munhåle- och ögoninfektioner som ofta har en multifaktoriell orsak. En allvarlig komplikation till ögoninfektion är att renen blir blind. Synen är ett viktigt sinne för renen som söker föda själv och ska skydda sig från rovdjur. Alla dessa infektionssjukdomar i ögon och munhåla är problem som sannolikt orsakar stort lidande för djuren. Det generella syftet med detta examensarbete var att undersöka sjukliga förändringar i munhåla och ögon på renar. Examensarbetet är uppdelat i en laborationsstudie och en fältstudie. Syftet i laboratoriestudien var att undersöka hur stor del av renarna som bär på klamydia och herpesvirus då dessa agens skulle kunna vara en orsak till multifaktoriella ögoninfektioner hos ren. Litteraturen antyder att herpesvirus kan vara en orsak till ögoninfektioner i tidigt stadium. Inga renar (n=247) i detta arbete testades positivt för herpesvirus med PCR-analys. Förekomsten av klamydia i ögonen har även undersökts med PCR. Hos friska renar (n=235) i denna studie var förekomsten av klamydia 12,8 % i nossvabbar. Hos renar (n=12) med sjukdomssymtom från ögonen var endast en ren klamydiapositiv. Fler studier krävs för att utreda vilket eller vilka agens som orsakar ögoninfektioner hos renar. Provtagning bör ske i tidigt stadium innan sekundärinfektioner tagit över och ger ett icke tillförlitligt resultat. Sammantaget är det mest troligt att herpesvirus eller klamydia orsakar den primära ögoninfektionen. Ett annat syfte med studien var att besiktiga huvuden från ren vid slakt i en fältstudie. Flera av renens viktigaste infektionssjukdomar är lokaliserade till huvudet och detta, med undantag för tungan, besiktigas inte vid slakt. Därför var en del av detta arbete att undersöka huvud på ett renslakteri. På 208 renar noterades 101 förändringar i ögon och munhåla där några individer hade flera förändringar. 31 renar hade varigt sekret i ögonen vilket kan vara ett förstadium till allvarlig ögoninfektion. 84 renar hade skador på tungan som möjligen skulle kunna vara inkörsport för nekrobacillos. Sex renar hade vita ärr på läpparna som eventuellt kan bero på tidigare infektion med orf. Utifrån dessa resultat kan man därför överväga att rekommendera att huvuden från ren bör besiktigas vid slakt trots att ovan nämnda sjukdomar inte främst är ett problem ur livsmedelssynpunkt men däremot viktiga ur ett djurhälsoperspektiv.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)