Essays about: "renskötsel"

Showing result 1 - 5 of 26 essays containing the word renskötsel.

 1. 1. Infektioner i ögon och munhåla på ren : klamydia, herpesvirus, nekrobacillos och orf

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Maja Jansson; [2019]
  Keywords : ren; renskötsel; ögoninfektioner; munhåleinfektioner; munslemhinna;

  Abstract : Renskötseln är en viktig sysselsättning i fjälltrakter och glesbygdsområden i norra Sverige, Norge och Finland. Renar är semidomesticerade djur som till följd av bland annat klimatförändringen måste hägnas och stödutfodras allt oftare. READ MORE

 2. 2. Extractive Industries and Sami in Sweden - An Analysis of the Procedural Safeguards in the Swedish Mineral Framework and Sweden's International and Regional Obligations

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Jonathan Örnberg; [2018]
  Keywords : International law; International human rights law; Sami; Sami rights; Sweden; Indigenous Rights; Minority Rights; Minority; Minorities; Indigenous peoples; International environmental law; Extractive industries; Mining; Procedural safeguards; Consultation; Participation; Participation in decision-making; Cultural Rights; Right to information; United Nations; European Court of Human Rights; Environment; Cultural life; Right to culture; International obligations; Regional obligations; Right to land and natural resources; Reindeer Husbandry; Reindeer herding; Mineral framework; Samer; Samers rättigheter; Urfolk; Urfolks rättigheter; Minoritet; Minoriteter; Minoriteters rättigheter; Sverige; Gruvdrift; Internationella förpliktelser; Regionala förpliktelser; Förenta nationerna; Kulturella rättigheter; Processuella skyddsåtgärder; Samråd; Deltagande i beslut; Rätt till information; Rätt till land och resurser; Internationella mänskliga rättigheter; Internatinell rätt; Internationell miljörätt; internationell minoritetsrätt; internationell urfolksrätt; Law and Political Science;

  Abstract : The Sami are one of the world’s indigenous peoples that live in a land area referred to as Sápmi that extends over the north of Sweden, as well as parts of Norway, Finland and Russia. Part of the Sami population in Sweden lives according to their traditional way of life which includes reindeer husbandry, hunting, fishing, and other resource-based activities. READ MORE

 3. 3. Skogsstyrelsens hantering av renskötselfrågor : utifrån kunskap, styrning och regelverk

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Anja Fjellgren Walkepää; [2018]
  Keywords : renskötsel; Skogsstyrelsen; organisationsteori; markanvändning; konflikt;

  Abstract : Renskötsel är en central del i den samiska kulturen och bedrivs av sa-mer som är ett erkänt urfolk i Sverige. Renskötsel bedrivs på ca 55 procent av norra Sveriges areal, där renskötseln nyttjar samma marker som skogsbruk. READ MORE

 4. 4. "Why not let us?" : Recognition and participation of samebys in a national park project: The case of Vålådalen-Sylarna-Helags

  University essay from Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Author : Suzanne Gignoux; [2017]
  Keywords : conservation; Saami; sameby; Sweden; discursive institutionalism; conflict management; miljövård; same; samebyar; Sverige; diskursiv institutionalism; konflikthantering;

  Abstract : With different interests at stake, conservation is at the centre of power relations and negotiations over how best to manage a landscape, and is thus a potential source of conflicts, not only about how to manage the land, but also more importantly about what is just. In 2008 Sweden's National Park Plan, the creation of a national park in the area of Vålådalen-Sylarna-Helags in the county of Jämtland was recommended. READ MORE

 5. 5. Formulering och utvärdering av renskötselanpassad skogsskötsel med integrerad geografisk information från beteslandsindelning

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Adam Lundström; [2016]
  Keywords : ren; samråd; samrådsunderlag; renskötsel; landskapsperspektiv; renskötselanpassad skogsskötsel; Heureka PlanVis;

  Abstract : Rennäringen och skogsnäringen verkar inom samma geografiska område. För renskötseln är vinterbetet en flaskhals där tillgången till marklavsbete är avgörande. Sedan introduktionen av trakthyggesbruk under 1950-talet i Sverige så har arealen skogsmark av lavtyp (>50% lavtäckning) minskat med 71 %. READ MORE