Designdialog som arbetssätt - En fallstudie kring Bärstadsskolans utformning

University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

Abstract:

I byggbranschen är tidiga skeden ett vanligt begrepp. Alltför ofta hinner brukarna inte reflektera över sina behov, krav och önskemål och entreprenörerna ges för lite tid att bidra med sina kompetenser. Denna rapport beskriver vikten av att tidigt involvera viktiga intressenter i en dialog för att samverka och därmed undvika onödiga revideringar senare i processen. Arkitektens betydande roll att tolka och översätta brukarnas bild av verksamheten till byggprocessens språk, framgår också. Rapporten lyfter fram designdialogen som ett designmässigt arbetssätt som stödjer behovsanalys och idéskapande. Dialogen bygger på en serie workshops vilka ger förutsättningar för ett kreativt arbetssätt som skapar engagemang och delaktighet. Efter en teoretisk datainsamling gjordes en empirisk fallstudie på projektet Bärstadsskolan i Karlstad med stöd från Sweco Architects. Studien syftar till att åskådliggöra arkitektens roll i dialogen och visa fördelar och risker med arbetssättet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)