Internal communication : - The employee perspective

University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

Abstract: Den omfattande globaliseringen som sker i världen har givit upphov till stora förändringar för världens organisationer. Den ständigt växande konkurrensen som kommer därav ökar kraven på en fungerande internkommunikation samt betydelsen av att de interna kommunikationskanalerna utnyttjas så effektivt som möjligt. Samtidigt krävs långtgående hänsynstaganden gällande alla organisationens medlemmar då utveckling av internkommunikationens struktur och strategi genomförs.   I detta examensarbete används teorierna “Uses and gratifications”, “Dependency theory” och ”Social information processing theory”. Teorierna används med målsättning att beskriva de mest framträdande dragen i den interna kommunikationsutövningen i en organisation och vidare för att undersöka hur denna utövning överensstämmer med de förväntningar och användningsmönster som kan utrönas bland de anställda. Med utgångspunkt i tidigare forskning inom ämnet framkommer vikten av att utföra studien från ett användarperspektiv i en organisation som bedriver industriell produktion såväl som kontorsarbete. Skillnader mellan dessa olika grupper i fråga om upplevelser och förväntningar inkluderades också i undersökningen.           Studien genomfördes på ett teknologiföretag i södra Sverige i ett skede där lansering av en ny intranät-portal väntade. Det empiriska materialet erhölls genom utförande av sju fokusgruppsintervjuer. Totalt deltog 28 personer i dessa fokusgrupper. Resultatet visade på många tillgängliga interna kommunikationskanaler samtidigt som det synliggjorde en upplevd avsaknad av en tydlig strategi och en utsedd koordinator som ansvarar för den interna kommunikationen.  Från ett medarbetarperspektiv karaktäriseras den generella internkommunikationen av inkonsekvens, otillförlitlighet och godtycklighet. Olika typer av strategier för att tillfredsställa specifika behov kunde identifieras såväl som långtgående beroenden av vissa informationskanaler för att få information. Kollaborationsplattformar som en integrerad del av intranätet mötte motsägelsefulla åsikter och visar på att de anställda både önskar och fruktar det fria ordet i organisationskommunikativa sammanhang. De interna kommunikationskanalsera måste struktureras och samköras för att ge alla organisationsmedlemmar möjlighet att tillfredställa sina informations- och kommunikationsbehov. 

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)