Essays about: "Julia Ander"

Found 1 essay containing the words Julia Ander.

  1. 1. Coating actions for an intersection affected by repeated rutting.

    University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan

    Author : Julia Ander; [2013]
    Keywords : Beläggningsåtgärder; korsning; spårbundenhet; spårbildning; ABS11; Densiphalt; PMA; PMS Objekt.;

    Abstract : Korsningar, busshållplatser, söderbackar och lastkajer är ytor med extrem påkänning på grund av hög trafikbelastning, låg hastighet, accelerationer, inbromsningar, svängningar, spårbundenhet och utsatthet för höga temperaturer. Den speciella lastsituationen riskerar orsaka spårbildning, vilket är det vanligaste problemet i korsningar. READ MORE