Essays about: "Material Planning and Control"

Showing result 1 - 5 of 62 essays containing the words Material Planning and Control.

 1. 1. Överbyggnadsmaterial vid anläggning av hårdgjorda ytor : vilka rekommendationer finns och vilka material används?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jan Pontus Eriksson; [2019]
  Keywords : anläggning; hårdgjorda ytor; fraktion; överbyggnad; samkross; makadam; grus;

  Abstract : Avsikten med det här arbetet är att försöka få en överblick över vilka typer av ballastmaterial under det övre slitlagret i en överbyggnad som projektörer föreskriver samt om det överensstämmer med vad anläggningsföretag använder. Företag som säljer ballastmaterial saluför en mängd olika typer av material i olika storlekar. READ MORE

 2. 2. En plan för naturen : natur- och kulturmiljövårdsprogrammet Från Bjäre till Österlen och dess betydelse för fysisk planering

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ylva Eriksson; [2019]
  Keywords : planeringsunderlag; naturvårdsprogram; naturvård; fysisk planering; kunskapsöverföring;

  Abstract : Denna studie undersöker Kristianstad läns Natur- och kulturmiljövårdsprogram, Från Bjäre till Österlen, från 1996 och dess betydelse för den fysiska planeringen i Hässleholms kommun. Den pågående förlusten av biologisk mångfald (FN 1992) understryker behovet av fördjupad kunskap om landskapets naturvärden. READ MORE

 3. 3. Etablering av konventionell gräsfröodling i Västra Götaland och på Gotland

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Gustaf Carlsson; Anton Björkqvist; [2018]
  Keywords : gräsfrö; Rörsvingel; Ängsgröe; etablering;

  Abstract : Intresset för gräsfröodling har ökat mot bakgrund av växtföljdens betydelse i det långsiktiga och mer hållbara jordbruket. Detta gäller i synnerhet rena växtodlingsgårdar med fokus på spannmålsproduktionen eftersom dessa gårdar ofta inte har tillgång till stallgödsel som kan tillföra större mängd organiskt material till jorden. READ MORE

 4. 4. Characterisation of Used Lead-Acid Batteries for Feed Optimisation in Secondary Lead Production

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Linda Neiström; [2018]
  Keywords : Lead-acid battery; Boliden Bergsöe; Secondary lead production; Characterisation; Lead; Plastic separation;

  Abstract : Used lead-acid batteries are the main raw material in secondary lead production. Technologicalprogress in the car industry, have raised concerns regarding the lead-acid battery’s leading positionas electrochemical storage system in the future. READ MORE

 5. 5. Ett perforerat samhälle : att avhårdgöra städer och förbättra möjligheter för infiltration av dagvatten

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johan Singharat Borner; [2018]
  Keywords : dagvatten; infiltration; hållbar dagvattenhantering; hårdgjord; urbanisering; genomsläpplig; slitlager;

  Abstract : Klimatförändringar och dess många konsekvenser är ett aktuellt ämne. Lika aktuellt är hållbar utveckling; ett ämne som går hand i hand med att klimatanpassa våra städer. Drivkrafterna till att klimatanpassa städer är flera men översvämningar är en konkret anledning som till exempel många malmöbor fått erfara. READ MORE