Essays about: "Material Planning and Control"

Showing result 1 - 5 of 54 essays containing the words Material Planning and Control.

 1. 1. En plan för naturen : natur- och kulturmiljövårdsprogrammet Från Bjäre till Österlen och dess betydelse för fysisk planering

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ylva Eriksson; [2019]
  Keywords : planeringsunderlag; naturvårdsprogram; naturvård; fysisk planering; kunskapsöverföring;

  Abstract : Denna studie undersöker Kristianstad läns Natur- och kulturmiljövårdsprogram, Från Bjäre till Österlen, från 1996 och dess betydelse för den fysiska planeringen i Hässleholms kommun. Den pågående förlusten av biologisk mångfald (FN 1992) understryker behovet av fördjupad kunskap om landskapets naturvärden. READ MORE

 2. 2. Characterisation of Used Lead-Acid Batteries for Feed Optimisation in Secondary Lead Production

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Linda Neiström; [2018]
  Keywords : Lead-acid battery; Boliden Bergsöe; Secondary lead production; Characterisation; Lead; Plastic separation;

  Abstract : Used lead-acid batteries are the main raw material in secondary lead production. Technologicalprogress in the car industry, have raised concerns regarding the lead-acid battery’s leading positionas electrochemical storage system in the future. READ MORE

 3. 3. Ett perforerat samhälle : att avhårdgöra städer och förbättra möjligheter för infiltration av dagvatten

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johan Singharat Borner; [2018]
  Keywords : dagvatten; infiltration; hållbar dagvattenhantering; hårdgjord; urbanisering; genomsläpplig; slitlager;

  Abstract : Klimatförändringar och dess många konsekvenser är ett aktuellt ämne. Lika aktuellt är hållbar utveckling; ett ämne som går hand i hand med att klimatanpassa våra städer. Drivkrafterna till att klimatanpassa städer är flera men översvämningar är en konkret anledning som till exempel många malmöbor fått erfara. READ MORE

 4. 4. Evaluation of Tomodirect for treatment of thoracic and abdominal cases

  University essay from Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Author : Sara Talozi; [2018]
  Keywords : Medicine and Health Sciences;

  Abstract : Sedan 1970-talet har antalet rapporterade cancerfall dubblerats, dels på grund av förändrade levnadsvanor och dels på grund av bättre screeningmetoder som upptäcker cancern i tidigt skede. Tidig upptäckt av cancern i kombination med utvecklad cancerbehandling har bidragit till att risken för att avlida av cancer har minskat. READ MORE

 5. 5. Håller byggprocessen måttet? : en fallstudie i betydelsen av erfarenhetsåterföring för ökad kvalité och hållbarhet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anders Henning; Anna Lanevi; [2017]
  Keywords : erfarenhetsåterföring; byggprocessen; hållbart byggande; kvalité; kunskapsöverföring; organisatoriskt lärande;

  Abstract : Att bygga hållbart innehåller många dimensioner där människors behov av olika typer av byggnader ska tillgodoses med ett fokus på hushållning med olika resurser. Byggnaderna ska inte bara vara energieffektiva och miljövänliga under tiden de brukas, utan hänsyn måste tas till en byggnads hela livscykel från idé och planering till rivning och återställande. READ MORE