Essays about: "elever"

Showing result 1 - 5 of 223 essays containing the word elever.

 1. 1. Vegetationens betydelse på skolgården : för barns lek och aktivitet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Wahlström; [2021]
  Keywords : vegetation; skolgård; lekplats; utemiljö; barn; lek; aktivitet;

  Abstract : När vuxna människor minns tillbaka på sin skolgång, är oftast de starkaste minnena kopplade till skolgården. Skolgården är en viktig plats i vardagen för barn, där de kan utvecklas, hålla sig fysiskt aktiva och leka under sina raster. Forskning visar att det är bra för barns hälsa att vistas nära naturen. READ MORE

 2. 2. A comparison of binaural recordings performed in six different room configurations

  University essay from Lunds universitet/Teknisk akustik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Author : Denice Perkhed; [2021]
  Keywords : Binaural recordings; absorbtion coefficient; reverberation time; anechoic chamber; listening test; Psychoacoustics; Technology and Engineering;

  Abstract : Children in Swedish preschools are exposed to high noise levels that can cause hearing damage or voice related problems among both teachers and students, this since they have to raise their voice in order to make themselves heard in a noisy environment. Because of this it is of interest to be able to predict the sound environment in preschools. READ MORE

 3. 3. Comics in Education; Can Comics Facilitate Reading Comprehension for ESL learners

  University essay from Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Author : David Jatta Kölin; [2021]
  Keywords : Reading comprehension; Comics; Comic books; Comic strips; ESL; English as a second langauge; Serietidningar; Serier; Seriestrippar; Andraspråksinlärning; Engelska som andraspråk; ESL; Läsförståelse;

  Abstract : Följande kunskapsöversikt ämnar att undersöka effekten serietidningsliknande läsmaterial har på läsförståelsen hos andraspråksinlärare av Engelska. För att undersöka detta formulerades följande forskningsfråga: I vilken mån kan serietidningsliknande material påverka läsförståelsen hon andraspråksinlärare av Engelska? En prototypisk definition av serietidningar (Mayer, 2007) användes för att tillåta denna kunskapsöversikt att använda både studier som använde serietidningar och studier som använde seriestrippar som läsmaterial. READ MORE

 4. 4. Didaktiska lösningar för att motverka islamofobi i grundskolan

  University essay from

  Author : Ervin Rahic; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Syftet med denna studie är att komma fram till olika didaktiska metoder som lärare tillämpar i undervisningen för att motverka islamofobi i skolan. För att få fram metoderna grundar studien sig på intervjuade lärare som berättar om vilka metoder de själva tillämpar för att motverka islamofobi. READ MORE

 5. 5. Video games – A tool for expanding English vocabulary knowledge? : A study of video games potential impact on English vocabulary knowledge in Swedish upper secondary students

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Author : Emelie Johannesson; [2020]
  Keywords : Video games; Students; English; English vocabulary; Language acquisition; Swedish students and Gaming; Videospel; Elever; Engelska; Engelskt ordförråd; Språkinlärning; Svenska elever och Videospelande.;

  Abstract : This study researches the possibility of video games being a helpful tool when it comes to English vocabulary knowledge, by comparing the English vocabulary knowledge of those that play video games to those that do not play video games. The study also focuses on comparing the English vocabulary knowledge of those that play video games frequently to those that play video games seldomly and discuss why this might make a difference. READ MORE