Essays about: "importance of studying development studies"

Showing result 1 - 5 of 28 essays containing the words importance of studying development studies.

 1. 1. Impact of Overconfidence Bias on Entrepreneurs Financing Decisions : The Case of Growth-oriented Startups in Sweden and Germany

  University essay from

  Author : Suci Ariyanti; Hayk Mnatsakanyan; [2020]
  Keywords : Startups; cognitive bias; overconfidence; entrepreneurial cognition; capital financing; institutional comparison; entrepreneurship;

  Abstract : Background: Both Authors have many years of finance background and as well as studying entrepreneurship motivated to tackle the less researched area in entrepreneurship: entrepreneurs’ behavioural impact on their financial decisions. Such decisions in initial stages of startup formation have a critical impact on company’s future development which raises the importance of understanding the behavioural motives of the entrepreneurs. READ MORE

 2. 2. Quorum sensing och quorum quenching : bakteriers förmåga att kommunicera med varandra, och vägar att störa denna mekanism för att hämma infektion

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Moa Therése Viklund; [2019]
  Keywords : Quorum sensing; QS; quorum quenching; QQ; QSI; bakteriekommunikation; interspecies kommunikation; AI1; AI2; autoinducerare; homoserin lakton; AHL; AIP; antimikrobiell aktivitet; resistensutveckling;

  Abstract : Den här litteraturstudien syftar till att översiktligt förklara hur bakterier kommunicerar med varandra och att sammanfatta hur mekanismen kan hämmas, med syfte att minska bakteriers virulens och förmåga att manifestera infektion. Quorum sensing är bakteriers förmåga att kommunicera med varandra och ger dem möjligheten att uppvisa en form av multicellularitet. READ MORE

 3. 3. Assessing evolution of ice caps in Suðurland, Iceland, in years 1986 - 2014, using multispectral satellite imagery

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Alicja Miodonska; [2019]
  Keywords : remote sensing; multispectral satellite imagery; Landsat; Iceland; glaciers; ice caps; Geography; GIS; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The study focuses on the application of multispectral satellite imageries in glaciological studies. It aims to assess how the Icelandic glaciers have evolved over the last decades (from the 1980s to 2014). The study area covers Mýrdalsjökull and Eyjafjallajökull ice caps located in Suðurland, Iceland. READ MORE

 4. 4. H+ Gåsebäck : en fallstudie om medskapande som ett verktyg för socialt hållbar stadsförnyelse i Helsingborg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sarah Svensson; [2019]
  Keywords : medborgardeltagande; medskapande; platsidentitet; dialogplanering; placekeeping; governance;

  Abstract : Traditionellt sett har stadsplanering dominerats av den så kallade rationella planeringsmodellen, kännetecknad av en top-downstyrd byråkratisk beslutsfattandeprocess. Betydelsen av medborgares och icke-statliga aktörers roll och inflytande över planeringsprocessen har dock växt under senare årtionden, särskilt med tanke på de demokratiska och sociala aspekterna av hållbar stadsutveckling. READ MORE

 5. 5. Hållbar hästhållning på naturbruksgymnasier : nuläge och utvecklingsmöjligheter i undervisningen, med fokus på näringsläckage från hagar

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Maja Bladh; [2018]
  Keywords : övergödning; utbildning; elever; rasthagar; beteshagar; fosfor;

  Abstract : Övergödningen i Östersjön är ett stort problem. Alla länder runt om detta hav behöver gemensamt jobba för att minska övergödningen för att i sin tur främja ett livskraftigt ekosystem. En stor del i detta har länge varit, och är fortfarande, begränsningar av påverkan från jordbruket. READ MORE