Essays about: "kronopark"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the word kronopark.

 1. 1. 1900- talets skogsbruk i kronoparksskogar : en skogshistorisk studie om Håckren och Bjurfors kronoparker

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Therese Prestberg; [2020]
  Keywords : skogshistoria; Domänverket; skogsskötsel; skogsstruktur; Jämtland; Västmanland;

  Abstract : Industrialiseringen av Västeuropa och den efterföljande sågverksexpansion som inträffade i Sverige under 1800-talet påverkade de svenska skogarnas skötsel, struktur och funktion markant. Därmed introducerades nya avverkningsmetoder och debatter om den bästa skogsskötseln drevs. READ MORE

 2. 2. Återinventering av Svartvikskärret, Öland : naturvärden och kartering

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Lina Tomasson; [2017]
  Keywords : rikkärr; agkärr;

  Abstract : Arealen rikkärr i Sverige har minskat och fragmenterats då dess hydrologi ofta rubbas eller på grund av igenväxning. Syftet med denna studie är att belysa ett av Sveriges alla rikkärr i igenväxningsrisk och att undersöka själva igenväxningsfasen. Svartvikskärret på norra Öland ligger i ett större myrområde, Fagerums strandmyr. READ MORE

 3. 3. Stormskador i granskog och dess samband med beståndsbehandlingen : resultat från ett försök med stormskadeförebyggande skogsskötsel i Dalby

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Noah Stoltz; [2016]
  Keywords : gran; Picea abies; storm; skogsskötsel; skador;

  Abstract : Stormar har en stor påverkan på det svenska skogsbruket. Stormen Gudrun 2005 skadade stora arealer skog hos framförallt Gran (Picea abies) i södra Sverige. READ MORE

 4. 4. "Lika oriktigt, som det är att ensidigt hålla på blädning lika förnuftsvidrigt är det att endast vilja förorda trakthuggning" : tidiga kalhyggen i Norrland

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Hanna Lundin; [2011]
  Keywords : kalhuggning; hygge; blädning; dimensionshuggning; Domänverket; Norrland; Västernorrland;

  Abstract : Vid 1800-talets slut var stora delar av skogarna i Norrland starkt påverkade av dimensionshuggning (Kempe 1909; Tirén 1937). Det var i samband med den industriella revolutionen och en ökad efterfrågan på virke från de industriellt utvecklade länderna i Europa som exploateringen av Sveriges skogar tog fart på allvar (Björklund 1984; Kardell 1991). READ MORE

 5. 5. Ifrågavarande kronopark skall benämnas Skatan : en skogshistorisk analys av Ekoparken Skatan

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Alexander Ross; [2008]
  Keywords : kulturspår i träd; skogshistoria; kronopark; skogsstruktur; skogsskötsel;

  Abstract : People have utilised and influenced the boreal forest for many centuries. Prior to the industrial revolution during the 19th century, however, human use primarily only had a low impact on the forest. When the timberfrontier swept over the country, the Swedish forests came to change for ever. READ MORE