Essays about: "samebyar"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the word samebyar.

 1. 1. "Why not let us?" : Recognition and participation of samebys in a national park project: The case of Vålådalen-Sylarna-Helags

  University essay from Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Author : Suzanne Gignoux; [2017]
  Keywords : conservation; Saami; sameby; Sweden; discursive institutionalism; conflict management; miljövård; same; samebyar; Sverige; diskursiv institutionalism; konflikthantering;

  Abstract : With different interests at stake, conservation is at the centre of power relations and negotiations over how best to manage a landscape, and is thus a potential source of conflicts, not only about how to manage the land, but also more importantly about what is just. In 2008 Sweden's National Park Plan, the creation of a national park in the area of Vålådalen-Sylarna-Helags in the county of Jämtland was recommended. READ MORE

 2. 2. Samråd mellan skogsbruket och rennäringen : ur ett hållbart landskapsperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Agnes Källman; Maja Sjöquist; [2015]
  Keywords : samrådsverkyg; FSC; långsiktig hänsynsplanering; markanvändare; interaktion;

  Abstract : Det finns flera olika markanvändande aktörer som vill bruka skogen vilket kan leda till intressemotsättningar. I Sverige finns det 51 samebyar och på cirka 50 % av den svenska landarealen är det tillåtet att bedriva renskötel. Skogsbruket och rennäringen har olika mål med markutnyttjandet och båda näringarna kräver stora arealer. READ MORE

 3. 3. Renbruksplan – från tanke till verklighet

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Hanna Vestman; [2014]
  Keywords : Renbruksplan; RBP; Rennäring; skogsbruk; markanvändning; adaptiv kapacitet;

  Abstract : Renbruksplan (RBP) är ett kommunikations- och planeringsverktyg skapat för Sveriges samebyar. År 1999 genomfördes en förstudie och idag, 15 år senare, har 50 av Sveriges 51 samebyar påbörjat arbetet med renbruksplaner. READ MORE

 4. 4. Dödlighet hos renkalvar vid kalvning i hägn

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Emil Wikström; [2014]
  Keywords : Ren; Rangifer tarandus; Kalvdödlighet; Rovdjur; Nekrobacillos; Infektionssjukdomsutbrott;

  Abstract : Renen är ett hjortdjur som i Sverige ägs och sköts av samer organiserade i samebyar. För det mesta går renarna fritt och livnär sig på naturligt bete, men samlas ihop vid särskilda tillfällen för exempelvis märkning och slakt. Rennäringen idag är hårt pressad av rovdjurrelaterade förluster i renhjordarna. READ MORE

 5. 5. Förvaltningsverktyg för ripjakt i Jämtlands län

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Moa Walldén; [2014]
  Keywords : dalripa; Lagopus lagopus; småviltsjakt; ; avskjutningsstatistik; ; viltförvaltning;

  Abstract : Jakten på ripa är mycket populär bland svenska jägare och även bland jägare från andra länder. På grund av denna popularitet är rippopulationen på statens mark ovan odlingsgränsen och renbetesfjällen i Jämtlands län utsatta för ett högt jakttryck. Detta har lett till att jakten behöver regleras. READ MORE