Essays about: "spridningskorridorer"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word spridningskorridorer.

 1. 1. Mobility, habitat selection and population connectivity of Lycaena helle in central Sweden : implications for conservation

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Hanna Modin; [2018]
  Keywords : Lycaena helle; violet copper; Lepidoptera; Lycaenidae; mobility; dispersal; resource selection function; habitat selection; connectivity; metapopulation; stepping stone;

  Abstract : Lycaena helle is an endangered butterfly that is mainly threatened by habitat degradation and fragmentation. For all species with a fragmented distribution, knowledge about mobility, habitat requirements and connectivity is key to developing successful conservation strategies. READ MORE

 2. 2. Bidrar spridningskorridorer till ökad biodiversitet? : en litteraturstudie över för- och motargument

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jenny Fischer; [2017]
  Keywords : landskapsekologi; biologisk mångfald; biodiversitet; spridningskorridorer; korridorer; kanteffekter; konnektivitet; patch; fragmenterat landskap;

  Abstract : Det av människan påverkade och fragmenterade landskapet präglas ofta av en låg konnektivitet där många habitat är isolerade, vilket innebär en risk för att arter dör ut och en minskad biologisk mångfald. Ett populärt verktyg för att öka konnektiviteten i landskapet är korridorer, och det är fokus för den här uppsatsen. READ MORE

 3. 3. Staden som habitat för vilda pollinerande insekter : en möjlig tillflykt för missgynnade arter

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Julia Serfezi; [2017]
  Keywords : solitärbi; humla; fjäril; blomfluga; blommande; nektarväxt;

  Abstract : Vilda pollinerande insekter spelar en viktig roll i upprätthållandet av såväl naturliga som konstgjorda, av människan skapade, landskap. De underhåller exempelvis pollineringen av blommande växter. Då insekter är mycket känsliga för miljöförändringar har deras biologiska mångfald och antal minskat under de senaste årtiondena. READ MORE

 4. 4. Ett hållbart avtryck : om landskapsarkitekters gestaltning för minskade utsläpp och ökad biologisk mångfald

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Frida Pärli; [2016]
  Keywords : biologisk mångfald; begränsad klimatpåverkan; ekosystemtjänster; biotop; hållbar utveckling; miljökvalitetsmål; artrikedom;

  Abstract : Den här uppsatsen behandlar hur privat anställda landskapsarkitekter kan designa utemiljöer för att bidra till minskade utsläpp av koldioxid och ökad biologisk mångfald, i enlighet med miljökvalitetsmålen ”Begränsad Klimatpåverkan” samt ”Ett rikt växt- och djurliv”. Frågeställningarna studien svarar mot är huruvida det finns några gestaltningsgrepp som kan bidra till att vända den negativa utvecklingstrenden för de två specifika kvalitetsmålen ”Begränsad klimatpåverkan”, samt ”Ett rikt växt- och djurliv”. READ MORE

 5. 5. Parkerad biologisk mångfald : utveckling av biologisk mångfald på parkeringsytor i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Isabel Sundström; [2015]
  Keywords : biologisk mångfald; grön parkering; grönstruktur; mikroklimat; parkering; Uppsala;

  Abstract : Dagens stora städer byggs allt tätare och ofta är det gröna områden såsom parker och skogsdungar som får ge vika när nya hus och vägar ska ges utrymme. Den biologiska mångfalden i staden är dock beroende av dessa fredade platser. READ MORE