Essays about: "ståndortsindex"

Showing result 1 - 5 of 41 essays containing the word ståndortsindex.

 1. 1. Skattningar av ståndortsindex – med flygburen laserskanning, allmänt tillgänglig information eller skördarmätningar?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Karl Larsson; [2019]
  Keywords : ståndortsindex; flygburen laserskanning; skördardata; fjärranalys;

  Abstract : Ståndortsindex är en viktig faktor i det moderna skogsbruket, främst för att en ståndorts produktionsförmåga skattas via ståndortsindex. I operativt skogsbruk i Sverige idag skattas ståndortsindex genom inventering av relevanta variabler vid fältbesök. READ MORE

 2. 2. Rätt planta på rätt trakt : undersökning av Bergvik Skogs planterade hyggen

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Emil Enqvist; Hjalmar Ullén; [2019]
  Keywords : ståndortsindex; proveniens; föryngring;

  Abstract : This report is based on a study of Bergvik Skog's planted cuttings in 2018. The purpose of the study was to find out if Bergvik Skog is planting the right seedlings on their planting sites. By the right plant is meant that the planted plant is of the right tree species and provenance based on what is optimal on the area. READ MORE

 3. 3. Ekonomisk jämförelse av röjningsmetoderna rotryckning och motormanuell röjning i Götaland och södra Norrland

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Jacob Sundström; Torben Svensson; [2019]
  Keywords : rotryckare; mekaniserad röjning; nuvärdesanalys;

  Abstract : En ökande brist på arbetskraft har lett till en kostnadsökning för motormanuell röjning. Mekaniserad röjning har prövats ända sedan 1970-talet, men aggregat som kapar eller klipper av röjstammarna är för kostsamma och bidrar inte till att förlänga röjningseffekten och är därför inte konkurrenskraftiga. READ MORE

 4. 4. Lönsamhetsanalys av biomassafokuserad skötsel för contortatall : en ekonomisk analys av olika skötselstrategier

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Gunnar Boglind; Karin Gyllengahm; [2018]
  Keywords : Heureka; investeringsanalys; nettonuvärde; Pinus contorta; PlanVis; investment analysis; net present value; PlanWise;

  Abstract : Contortatallens areal uppgår idag till 650 000 hektar i Sverige efter en storskalig etablering av trädslaget under 1970-talet. Trädslaget har en större volymproduktion än den inhemska tallen (Pinus sylvestris) och tidigare studier av Arshadi et. READ MORE

 5. 5. Hur tidpunkten för och samordningen av föryngringsåtgärder påverkar föryngringsresultatet och konkurrenstrycket i plantskogen

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Sanna Nilsson; [2018]
  Keywords : björk; gran; kalmarkstid; konkurrensindex; markberedning; plantering; planteringsmånad; tall; birch; competition index; fallow period; pine; planting; planting month; scarification; spruce;

  Abstract : Enligt Skogsvårdslagen skall åtgärder för etablering av nästkommande bestånd senast vara vidtagna under det tredje året efter avverkning och lagen begränsar sålunda den längst tillåtna kalmarkstiden. Kalmarkstidens längd är känd att påverka faktorer av betydelse för föryngringsresultatet, men kan även tänkas påverka det konkurrenstryck planterade plantor senare utsätts för från naturligt föryngrade plantor. READ MORE