Samverkan som värdeskapare för lokalsamhället i den globala ekonomin : sex bygdebolags roll för Vuollerims utveckling

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: En fråga för landsbygdsorter som befinner sig på avstånd från den offentliga ekonomins förvaltning och finansiella investerares primära intressesfär är hur sociala och ekonomiska behov kan tillgodoses genom sektoröverskridande samverkansformer. För att ta reda på hur platsspecifika resurser kan nyttjas som är förankrade i informationssamhällets rumsliga och tidsmässiga rörlighet har den landsbygdspräglade tätorten Vuollerim i Norrbottens län studerats. Här finns sex bygdebolag som många av invånarna och andra engagerade i bygdens utveckling gemensamt äger. Vinsten de genererar återinvesteras i lokalsamhället. Intervjuer har genomförts med 18 personer om hur dessa bygdebolag fungerar, under vilka omständigheter de har vuxit fram och vilken betydelse de har för ortens och regionens utveckling. Studien visar att bygdebolagen har bildats för att på olika sätt verka för ortens fortlevnad. Resurser till detta har hämtats från flera håll: invånarnas ideella arbetsinsatser, en kombination av platsens historiska och samtida resurser, utbyten med globala forum för gräsrotsinitierade samhällsprojekt och en nära samverkan mellan bygdebolagens företrädare, företagare, föreningsmedlemmar och privatpersoner. Vuollerimborna har utvecklat förtroenderelationer som gjort att de stimulerats till egna lösningar på samhällsbehov genom att inkludera människors varierande erfarenheter av kunskaper, platser och bakgrunder. Genom samhandling har de hållit nere kännbara samhällskostnader och skapat verksamheter som medfört en uppväxling av finansiellt kapital. Lokalsamhällen som Vuollerim behöver hantera både den lokala, offentliga och globala ekonomins villkor. Det innebär möjligheter och utmaningar för deras sociala och ekonomiska utveckling. Vuollerimborna har nyttjat sina ömsesidiga relationer tillsammans med platsens fysiska omgivning, innehåll och föremål för marknadsföring i skapandet av organisationer som har underlättat för dem att manövrera i en komplex omvärld.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)