Hur man minskar avståndet mellan matproducent och konsument

University essay from SLU/Department of People and Society

Abstract: Varför köper inte svenskar mer närproducerad mat? Den globala trenden går mot ett samhälle som ska vara mer självförsörjande för att minska den negativa klimatpåverkan. Hur ska vi få svenskar att äta livsmedel som är närproducerade? Svaret är inte enkelt men att erbjuda konsumenter närproducerade livsmedel är en bra början. Vårt arbete ska resultera i en inspirationshandbok för landsbygdens matproducenter, den ska vara inspirerande och öppna nya vägar när det gäller att distribuera sina produkter. Vi har valt att avgränsa oss från ekonomistyrning och istället ligger tyngdpunkten i vårt arbete på marknadsföring. Vi har genomfört fem intervjuer med företag som har lyckats med en småskalig och lokal livsmedelsproduktion. Vårt syfte med intervjuerna var att få fram det som företagarna anser vara viktigt för deras framgång. Vi har valt företagare utifrån deras verksamhet. Vi har intervjuat företagare med ett gårdsslakteri, ett gårdsmejeri, en grönsaksodling, en gårdsbutik med internationella kontakter och ett musteri. I intervjuerna har vi bett företagarna att tipsa om vad de tror är viktigt för deras framgång. Svaren vi har fått fram ligger till grunden för vår litteraturstudie. Litteraturstudien innehåller grundläggande marknadsföringsbegrepp som företagets planering på lång och kort sikt, marknadsundersökning och konkurrens. En del i vårt arbete har varit att undersöka om det finns organisationer som specialiserar sig på att hjälpa småskaliga livsmedelsproducenter. Arbetet har resulterat i en inspirationsfolder som är ett första steg i processen till en handbok. I foldern har vi behandlat intervjuerna, litteraturstudien och en del av de olika organisationerna som är aktiva inom småskalig livsmedelsproduktion. I vårt resultat presenteras framgångsfaktorer och hur man kan öka utbudet av lokalproducerad mat på marknaden. Vi tror att fler konsumenter kommer att köpa närproducerade livsmedel om det erbjuds på marknaden. Det viktiga för matproducenterna är att de framhäver sina fördelar genom en strategiskt planerad marknadsföring. Genom att erbjuda något unikt med många mervärden kan producenten växa sig stark på en marknad som är dominerad av bulkproduktion.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)