Gränslandet mellan staden och den värdefulla naturen : ett gestaltningsförslag för Södra Ormesta parken

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: I en tid av bostadsbrist byggs det i våra städer i en takt som vi inte sett på väldigt länge. Staden förtätas och den yttre stadsgränsen skjuts längre ut närmare landsbygden. I Örebro finns det flera naturområden som ligger i stadens randzon och som påverkas av stadens expansion. I denna uppsats undersöks hur gränslandet mellan staden och den värdefulla naturen kan hanteras och gestaltas i en ny park som ingår i en pågående detaljplan för ett nytt bostadsområde i sydöstra Örebro. Angränsande till den nya detaljplanen ligger Markaskogens naturreservat som innehåller höga naturvärden. I Markaskogen finns också ett stort friluftsområde som är väl använt av Örebroarna. Utöver de natur- och sociala värden som hittats finns också en del kulturvärden som också behöver tas hänsyn till vid gestaltandet av parken. Området innehållande detaljplanen och dess omgivning kan delas in i tre olika landkapskaraktärer. Barrskogen, Lövskogen och den öppna marken. Genom en inventering av området ses att marken där parken är planerad har stora likheter med marken för det öppna landskapet inom naturreservatet. I nuvarande utformning kommer den nya detaljplanen tillåta en bebyggelse på ca 900 bostäder. Det innebär att parken måste kunna fungera som en stadsdelspark för de boende samtidigt som den ska fungera som en naturlig övergång eller buffert till den värdefulla natur som finns i naturreservatet direkt väster om den planerade bebyggelsen. Genom att skapa sociala ytor för besökarna att vistas på samtidigt som utformningen och planteringar hämtar mycket information från naturreservatet och det gamla odlingslandskapet skapas en övergång där man kan känna tillhörighet till både staden och naturen. Att inte påverka naturreservatets landskapsbild och upplevelsevärde negativt har också kommit att spela en stor roll i hur övergången hanterats för att verka mjuk och naturlig. Parken gestaltas i syfte att stärka de höga naturvärden som finns i naturreservatet genom att tillskapa nya i parken. Genom öppna marker med mindre träddungar, fristående träd, varierad vegetation och våtmark skapas möjligheten till höga naturvärden samtidigt som det ges stor plats för sociala aktiviteter och mindre rum för avskildhet. Parken fungerar även som entré till Markaskogens naturreservat och dess strövområde vilket har påverkat gestaltningen med att skapa stråk igenom parken som syftar till att snabbt kunna passera parken ner till Markaskogen för de som har detta som mål.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)