Essays about: "design and ecosystem"

Showing result 1 - 5 of 214 essays containing the words design and ecosystem.

 1. 1. Flow modeling and bank erosion downstream due to spillway discharge : Independent thesis Advanced level (professional degree) 30 ECTS credits

  University essay from Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap

  Author : Alexander Lindblad; [2022]
  Keywords : Ansys Fluent; Multiphase Flow; Spillway; CFD; Volume of Fluid; Reynolds-averaged Navier-Stokes;

  Abstract : Dam spillways and downstream areas are used to guide large flows of water during for example heavy rainfall. The large flows give way to turbulent pattern sand velocities that may damage the river banks or the dam structure. Investigation of these water patterns at certain flows are therefore done to examine at risk areas. READ MORE

 2. 2. Transforming towards “PaaS” offerings : Areas of concern for OEMs & Transformation Readiness Scale

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Ali Jumaa; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : The purpose of the project is to investigate and gain knowledge about the process of transforming OEMs’ business structures from a transactional business to a result-oriented product service system or a performance as a service offering. Companies from various market segments have started to offer their customers result-oriented offerings to prolong the life cycle of their products and promote longer customer relationships to secure future business. READ MORE

 3. 3. Naturban : naturinspirerad gestaltning av en park längs Fyrisån i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sara Lovisin; Josefin Vidén; [2022]
  Keywords : naturbaserade lösningar; mångfunktionell yta; resiliens; urbanekologi;

  Abstract : Städer ligger ofta i områden med en naturligt hög biologisk mångfald. De globala klimatförändringarna innebär en ökad förekomst av extremväder vilket tillsammans med storskaliga monokulturella landskap utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. READ MORE

 4. 4. Att rusta för ökade vattenmängder och skapa rum för upplevelser i urban miljö : en undersökning av naturbaserade dagvattenlösningar i Norra Djurgårdsstaden och Kyrkparken

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Edmark; Elisabet Wallberg; [2022]
  Keywords : kulturella ekosystemtjänster; dagvattenhantering; upplevelsevärden; multifunktionella dagvattenlösningar; rekreation; växtbäddar; dagvattendammar; klimatförändringar; skyfall; hållbar stadsplanering; estetik; naturpedagogik;

  Abstract : Samhällsstrukturer och naturmiljöer påverkas ständigt av klimatförändringarna och kommer behöva utstå än mer konsekvenser för varje år som går. På senare tid har därför arbete med hållbar öppen dagvattenhantering blivit allt mer integrerat inom stadsplanering. READ MORE

 5. 5. Innan staden drunknar : ett gestaltningsförslag för skyfallsdrabbade Mellanheden i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Josefine Bengtsson; Lisa Engstrand; Tilda Fransson; [2022]
  Keywords : skyfall; grönblå lösningar; estetik; rumslighet; tillgänglighet; trygghet; cloudburst; climate change; Aesthetics och Spatiality;

  Abstract : Genom användningen av fossila bränslen har klimatet förändrats, vilket bland annat resulterat i ökad risk för skyfall. De kraftiga skyfall som inträffat de senaste åren har inneburit förödande konsekvenser med flertalet dödsoffer och svåra skador på infrastruktur. READ MORE