Essays about: "faunadiversitet"

Found 1 essay containing the word faunadiversitet.

  1. 1. Sedimentary facies and fauna of the Late Silurian Bjärsjölagård Limestone Member (Klinta Formation), Skåne, Sweden

    University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

    Author : Susanne Nilsson; [2006]
    Keywords : Bjärsjölagårdkalkstenen; Ludlow; sedimentära facies; faunadiversitet; Laukatastrofen; stratigrafisk korrelation; Skåne; The Bjärsjölagård Limestone Member; sedimentary facies; faunal diversity; Lau Event; stratigraphical correlation; Earth and Environmental Sciences;

    Abstract : Bjärsjölagårdkalkstenen i Skåne, södra Sverige, är av sen ludlowålder och utgör en del av Klintaformationen inom Öved-Ramsåsagruppen. Denna kalksten bildades under tiden för den globalt kända Laukatastrofen och ett kraftigt havsnivåfall i den Baltiska bassängen. READ MORE