Essays about: "review related literature for dysmenorrhea"

Found 1 essay containing the words review related literature for dysmenorrhea.

  1. 1. Icke- farmakologiska behandlingsmetoder för kvinnor med primär dysmenorré : Evidensbaserad omvårdnad

    University essay from Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Author : Tommy Carlsson; Klara Naji; [2010]
    Keywords : Complementary therapies; Literature review; Nursing; Primary dysmenorrhea; Self care;

    Abstract : Bakgrund: Primär dysmenorré, svår menstruationssmärta utan sjukdomsrelaterad bakomliggande orsak, är det vanligaste gynekologiska besväret för unga kvinnor. Idag fokuseras behandlingen av menstruationssmärta på läkemedel. Det har dock visats att kvinnor även använder sig av ickefarmakologiska metoder för att lindra sin smärta. READ MORE