Parkkaraktärer i verkligheten : en studie av Lunds stadspark

University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Miljön spelar en viktig roll för människors välbefinnande och forskning visar på att utomhusvistelse medför psykiska såväl som fysiska fördelar. I dagens snabbt växande städer försummas grönområden till fördel för bostäder. Det gör att vikten av kvalitativa grönytor i närhet av bostadsområden, skolor och jobb blir desto större. Patrik Grahn, professor i landskapsarkitektur vid Sveriges lantbruksuniversitet, har tagit fram olika kvalitéer för grönområden och sammanställt dessa i åtta parkkaraktärer (Berggren-Bärring A, Grahn P, 1995). Den här uppsatsen är en platsstudie av Lunds stadspark, där Grahns kriterier används för att analysera parken i syfte att få en uppfattning om hur parkkaraktärerna ser ut i verkligheten, samt undersöka hur väl parkkaraktärerna går att använda för att beskriva upplevelser och kvalitéer i ett grönområde. Syftet är att öka förståelsen för hur Grahns parkkaraktärer kan användas vid planering och utveckling av parker. Studien avser besvara följande frågor: · Vilka fysiska uttryck tar sig parkkaraktärerna i Stadsparken i Lund, i den mån som de finns representerade? · Hur skulle en alternativ uppdelning av parken, baserad på parkkaraktärerna, kunna göras? · Hur väl går parkkaraktärerna att använda för att beskriva och bedöma ett grönområde? Resultatet bygger på Grans definition av parkkaraktärerna och tyder på att det inte går att dra en generell slutsats om hur karaktärerna skapas eller ser ut. Trots den begränsade ytan varierar resultaten stort. Parkkaraktären avskilt och skyddat kan uppstå till följd av en fysisk avgränsning, som ett staket, men den kan även bero på upplevda avgränsningar när platsen avviker från intilliggande områden i form av design, ytor och stil. Resultaten visar även på att karaktärerna ofta är sammanlänkade, vilket också är tydligt utifrån parkkaraktärskartan. På grund av den stora variationen inom karaktärerna går det inte att nå en allmän slutsats för hur en viss karaktär ser ut, något som även påverkade parkkaraktärskartans utformning. Över lag fungerade karaktärerna väl för att samla och beskriva de känslor och upplevelser som förekom på platsen.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)