Högstadieelevers användande av skolans gestaltade utemiljö : en studie av två skolgårdar i Mellansverige

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Uppsatsen undersöker vilka ytor högstadieungdomar använder i skolans utemiljö. Tidigare forskning har definierat vilka typer av platser ungdomar värderar i sin vardagsmiljö. Dessa är ytor för sportutövande, ofta bollsport, mötesplatser för socialt umgänge och ytor för återhämtning. Ytor för dessa aktiviteter bör finnas i närheten av skolan och hemmet. För att undersöka vilka platser högstadieungdomar använder i skolans utemiljö gjordes observationsstudier på två skolor i Mellansverige. Resultatet av studien visade att Ekebyskolan, med en liten skolgård, knappt användes av eleverna. Ärentunaskolans skolgård, som var betydligt större till ytan, användes i större utsträckning. De ytor som användes var fotbollsplanen samt ytor intill fasader och skolans innergårdar. Det var betydligt fler killar som använde utemiljön än tjejer vilket går i linje med tidigare forskning i ämnet. Trots olikheter i utemiljöernas utformning och storlek är resultatet likvärdigt, ungdomarna använder skolgården lite. Avslutningsvis förs en mer allmän diskussion gällande högstadieelevers användande av skolgården och vad gestaltningsmässigt som skulle kunna öka detta. Exempel på en mer välanpassad och jämlik skolgård är en bättre balans mellan programmerade och oprogrammerade ytor samt att inkludera de elever som inte främst nyttjar bollplanen under rasttid vid planering och utformning av framtida skolgårdar.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)