Improving Measurement of SectorConcentration Risk in Credit Portfolios : Evaluation of sector classification and approaches to concentration measure characteristics

University essay from KTH/Entreprenörskap och Innovation

Abstract: På en teknisk nivå utgör beräkningen av sektorkoncentrationsrisk ett särskilt utmanande problem. I befintlig teori är riktlinjer till såväl hur industrisektorer ska indelas som risknivån beräknas begränsade. Syftet med studien är att utvärdera och analysera olika tillvägagångssätt till sektorkoncentrationsrisk i kreditportföljer. Detta har utförts i två separata delar där både indelningen i sektorer och riskberäkningen behandlats. Sektorindelningen har utvärderats genom att jämföra korrelationsstrukturen mellan två speciellt intressanta indelningsmetodiker; enligt Morgan Stanely Capital Investment (MSCI) och den av Finansinspektionen föreslagna sektorindelningen (SFSA). Riskberäkningen har utvärderats genom att applicera en rad olika koncentrationsmått på portföljer av varierande koncentrationsgrad. Resultaten visar att en minimering av inter-sektoriella korrelationer samt en maximering av intra-sektoriella korrelation är av stor vikt då sektorer indelas. Med andra ord, för att koncentrationen ska generera en faktisk risk krävs det att sektorerna är tydligt särskilda samt internt homogena. Utöver detta ska individuella exponeringar tydligt kunna placeras inom en sektor och de behandlade sektorerna ska inte vara av diversifierad natur. Resultaten tyder vidare på att MSCI presterar bättre för att hantera sektorkoncentrationsrisk på alla dessa punkter. När det kommer till riskberäkningen, visar resultaten att förutom  ördelningen av exponeringar är även sektorspecifika kreditkvaliteter samt korrelationsstrukturer av vikt för att bestämma risknivån. Risken från koncentration är större om risknivån är hög eller om exponeringen är mot korrelerade sektorer. Men framförallt tyder resultaten på att en uniformt fördelat portfölj inte är att se som okoncentrerad. För att ta hänsyn till naturliga koncentrationer är det därför av yttersta vikt att koncentration istället ses i förhållande till den aggregerade kreditmarknaden.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)