Essays about: "Valuable forest areas"

Showing result 1 - 5 of 62 essays containing the words Valuable forest areas.

 1. 1. Råvaruförsörjning av grot : försörjningskedjan vid Södra Skog

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Erik Leijonhufvud; [2022]
  Keywords : primära skogsbränslen; processkartläggning; processbaserad verksamhetsutveckling; skogsbränslen;

  Abstract : Sverige håller på att utvecklas från ett samhälle beroende av fossilbaserade bränslen och produkter till en bioekonomi. Detta innebär att vi måste öka andelen förnyelsebar råvara för att kunna ställa om till en mer biobaserad ekonomi. READ MORE

 2. 2. The natural pest control potential of different landscapes : mapping the ecosystem service in three regions of Sweden

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Charlotte Peitz; [2021]
  Keywords : natural pest control; natural enemies; landscapes; agricultural diversification; pesticide reduction; mapping; ecosystem service; ecological intensification; agroecology;

  Abstract : Natural pest control describes the process of natural enemies suppressing pests and thus reducing crop damage and stabilizing yields. How well these beneficial arthropod predators and parasitoids can thrive in a landscape is influenced by the land-use types in the vicinity, such as forest patches, pastures, or agricultural fields, and their ability to provide resources. READ MORE

 3. 3. Ekologisk kompensation - Att balansera stad och natur : ett gestaltningsförslag

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Signe Stenfeldt; [2021]
  Keywords : urban ekologi; ekologisk kompensation; ekologisk hållbarhet; social hållbarhet; Uppsala; Lunsen; Sydöstra staden; sydöstra stadsdelarna; kil; gestaltning; skog; natur;

  Abstract : In Uppsala, Sweden, there is a proposal for a new in-depth comprehensive plan (fördjupad översiktsplan) for southeastern Uppsala that proposes a new train station, a dense development of approximately 21,500 new homes and 10,000–15,000 new jobs. The project area is located in a place with valuable nature, from both an ecological and recreational point of view. READ MORE

 4. 4. Differences in forest characteristics between potential green infrastructure areas and other forest areas in the south of Sweden - A study of indicators of forest quality for conservation

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Ida Bronner Thelin; [2021]
  Keywords : Valuable forest areas; green infrastructure; south of Sweden; deadwood; tree species cover; biodiversity conservation; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Biodiversity is today rapidly decreasing, and one of the main threats is land use intensification in forest landscapes. By improving the forest quality in the surrounding landscape of protected areas, the level of biodiversity could increase, and green infrastructure areas have been proposed as a method in Sweden. READ MORE

 5. 5. En hälsofrämjande skog är en gammal skog : ett arbete om att finna och identifiera vad som utmärker hälsofrämjande miljöer i Västerbottens län

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Louise Almén; [2021]
  Keywords : hälsofrämjande skog; upplevelsevärden; mångbruk; rekreation; skoglig planering;

  Abstract : Intresset för naturvistelse, från allmänheten såväl som från privata- och offentliga aktörer, har nyligen ökat och forskning i ämnet har kunnat påvisa allt tydligare resultat vilka förespråkar naturen som hälsofrämjande arena. Detta har bidragit till att det idag finns ett behov av att öka vår förståelse kring vilka kvaliteter i naturen som är värdefulla ur hälsosynpunkt, för att kunna identifiera, skydda och utveckla dessa miljöer för framtiden. READ MORE