Essays about: "children s rights"

Showing result 1 - 5 of 216 essays containing the words children s rights.

 1. 1. The Convention on the Rights of the Child in practice: Social workers’ experience and acting space when implementing the Convention within the City of Gothenburg

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Author : Emelie Ekbrand; [2023-01-26]
  Keywords : Convention on the Rights of the Child; implementation; social workers; children’s rights; acting space;

  Abstract : The aim with this thesis is to examine how social workers, who work in short-term and long term residential housing activities within the City of Gothenburg and meet children in their work with adults, experience the implementation of the Convention on the Rights of the Child in practice, and their perceived circumstances related to opportunities and obstacles regarding the implementation of CRC. As such, the research question that guided the aim are: How do social worker experience that CRC works in practice? What are the social workers own experience regarding interacting and caring communicating with the children they meet? How do social workers as street-level bureaucrats experience their own acting space when working with CRC in practice? The thesis gives new insight into how children´s rights are met at different levels within the City of Gothenburg, as most previous research has focussed on social secretaires experience of the implementation of the convention, looking at social workers experience can help to get an insight into how the convention are established at different levels. READ MORE

 2. 2. Rum för barn : ett gestaltningsförslag för Vaksalaskolans skolgård samt omgivande gaturum som ger plats för barn och unga

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Allenmark; Linnea Modalen Sjökvist; [2023]
  Keywords : Skolgård; samnyttjande; barnkonventionen; gaturum; lekvärden; lekgata; miljöerbjudande; rörelsefrihet;

  Abstract : 88% av Sveriges befolkning bor i tätorter, vilket endast utgör 1,3 % av Sveriges totala yta. Urbaniseringstrenden förväntas fortsätta och barns miljöer är de som försvinner först då konkurrensen om ytan är stor. Då barn spenderar majoriteten av sin vakna tid på skolan, får skolgården en allt viktigare roll i barns uppväxtmiljö. READ MORE

 3. 3. Samnyttjande i Industristaden : en undersökning av förskolegårdar och parker i en tätbebyggd stadsdel

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Angelica Baylosis Flodin; [2023]
  Keywords : samnyttjande; förskolor; parker; barn; hälsa; utveckling; Barnkonventionen; Uppsala kommun; riktlinjer;

  Abstract : Ett vanligt förekommande problem i täta städer är att förskolegårdar är små och innehåller stora brister (Ritzén 2018). En lösning till detta problem skulle kunna vara samnyttjande där allmänna parker kan komplettera gården vid utevistelse. READ MORE

 4. 4. Skolvägen ur barns perspektiv : en studie över barns rörelse genom sin närmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Louise Pira; [2023]
  Keywords : barns perspektiv; barns hälsa; rörelsefrihet; trafikmiljö; vardagsmiljö; trygghet; säkerhet;

  Abstract : Att barn har tillgång till en trygg och säker skolväg är grundläggande för barns rörelsefrihet. En bra skolväg har potentialen att öka barns fysiska aktivitet och självständiga rörelse. READ MORE

 5. 5. “THE BEST INTEREST PRINCIPLE” - A qualitative study on the interpretation of “the child’s best interest” by the European Court of Human Rights and national states

  University essay from Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Lisa Sandgren; [2022-01-31]
  Keywords : European Court of Human Rights; best interest principle; Article 3; Convention on the Rights of the Child; Europe; threefold concept; positive obligations; national courts;

  Abstract : The purpose of this thesis is to analyse Article 3, commonly known as “the best interest principle”, from the Convention on the rights of the child (CRC) in European courts. The European Court of Human Right (ECtHR) is the main court of human rights in Europe and the CRC is one of many conventions that falls under their jurisdiction. READ MORE