Essays about: "hyggesfritt"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the word hyggesfritt.

 1. 1. Deltagande planering vid tätorsnära konflikter om skogen - intressentanalys och preferensstudie i området runt Skärsjön, Skinnskatteberg

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Agnieszka Björk; [2018]
  Keywords : hyggesfritt; målkonflikter; attityder;

  Abstract : The forest is Sweden's largest natural resource, and it is expected to meet several conflicting needs Wood production is prioritized, but in recent years, conservation of environmental values and biodiversity have also demanded their right. Another important aspect of the forest is the importance of social values. READ MORE

 2. 2. Naturlig trädföryngring och epifytiska hänglavar 10 år efter en avverkning i schackruteform

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Johannes Ackemo; [2018]
  Keywords : hyggesfritt skogsbruk; luckhuggning; skärmträdsställning; kanteffekt;

  Abstract : Schackrutehuggning, eller Chequered-Gap-Shelterwood-System, är ett sköt-selsystem som idag inte utförs i praktiken men som kan använda fördelarna hos trakthyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk. Dock är det viktigt att un-dersöka metodens effekter innan en storskalig tillämpning etableras. READ MORE

 3. 3. Inverkan av föryngringsintensitet på tidig etablering efter schackrutehuggning

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Erik Fernemar; [2018]
  Keywords : luckhuggning; schackrutehuggning; naturlig föryngring; kalhyggesfritt; skogsbruk;

  Abstract : Denna studie avser inverkan av föryngringsintensitet efter schackrutehuggning (kal-avverkade luckor och kvarstående skärmar däremellan) i ett fältförsök i Jämtland som anlades 2012-2013 i ett tallbestånd. Syftet var att tre år efter föryngringsåtgärd utförts kvantifiera inverkan av olika metodval för föryngring i schackrutehuggningens luckor (fem nivåer, från enbart naturlig föryngring till markberedning och plantering inkl. READ MORE

 4. 4. Skogsskötsel på Holmens tätortsnära marker kring Överum

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Marcus Lundberg; [2016]
  Keywords : ekosystemtjänster; sociala värden; kontinuitetsskogsbruk; beståndsanalys; kommunikation; heureka StandWise;

  Abstract : Efter att de boende i Överum framfört kritik till Holmen gällande brukandet av de tätortsnära skogarna har detta arbete upprättats med syftet att identifiera, analysera och sammanställa samhällets åsikter och önskemål gällande Holmens skogsbruk i de tätortsnära skogarna runt Överum. Målet var att kartlägga vilka skogsområden som nyttjas mest och ge förslag till skötselåtgärder som diskussionsunderlag och planeringsstöd för Holmen. READ MORE

 5. 5. Att kalhugga eller inte kalhugga : en studie om att välja alternativa metoder inom skogsbruket

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sara Sjöqvist; [2016]
  Keywords : hyggesfritt skogsbruk; trakthyggesbruk; erfarenhetsbank; kunskapsbank; rationellt handlande; avsikt;

  Abstract : Över hälften av Sveriges yta täcks av produktiv skogsmark. Trakthyggesbruket är det produktionssystem som dominerar i Sverige men som också har mött mycket kritik på grund av att kalhyggen innebär en stor störning i miljön vilket hotar många arter samtidigt som det skapar en miljö som av många inte anses estetiskt tilldragande. READ MORE