Essays about: "landscape architecture"

Showing result 1 - 5 of 2181 essays containing the words landscape architecture.

 1. 1. Invasivitetsbedömning av Svenska stadsträd : med utgångspunkt i Malmö stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anders Rundlöf; [2022]
  Keywords : Stadsträd; invasivitet; spridningsförmåga; spridningsbarriär;

  Abstract : Exotiska stadsträdsarter används allt mer ofta inom nutida landskapsarkitektur för att tillhandahålla flera viktiga ekosystemstjänster i staden. Det pågår dock en livlig debatt om det är säkert att använda exotiska träd på detta sätt, och vissa vanliga stadsträdsarter förekommer på listor över invasiva växter. READ MORE

 2. 2. Grönytefaktorns roll i Malmö 2022 : verktygets utveckling i förhållande till stadsplaneringen i Malmö med särskilt fokus på täthet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erica Karlsson; Ida Hultman; [2022]
  Keywords : grönytefaktor; förtätning; urbanisering; grönstruktur; ekosystemtjänster; hållbarhet; stadsplanering;

  Abstract : Urbaniseringen i Sverige har pågått i över 200 år och idag bor ca 85% av befolkningen i landets tätorter. Som en följd av denna befolkningstillväxt har det under 2000-talet byggts allt tätare urbana miljöer. READ MORE

 3. 3. Sovjetunionens politiska parker : en fallstudie om parker med politiska syften enligt de sovjetiska socialistiska samhällsidealen

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik Andersson; [2022]
  Keywords : Sovjetiska parker; landskapsarkitektur i Sovjetunionen; politisk landskapsarkitektur;

  Abstract : This paper aim to discuss the relation between the landscape architecture in parks and the politics and ideology of the Soviet union. Firstly, a background about the landscape architecture and architecture history of Russia is given, together with some important styles and expressions particularly connected to that time. READ MORE

 4. 4. Det rekreativa vattnet : en studie av attraktionsvärde

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Simon Pihl; [2022]
  Keywords : rekreation; ; ; vatten; landskapsarkitektur;

  Abstract : Denna uppsats undersöker attraktionsvärdet hos det rekreativa vattnet. Uppsatsen redogör för de hälsomässiga effekter som det rekreativa vattnet har på oss samt vilka viktiga attraktionsvärden som detta vatten besitter. READ MORE

 5. 5. Möte med dagsljus : en landskapsarkitektonisk studie på upplevelsen av dagsljus i urbana rum och landskap

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elsa Bally; [2022]
  Keywords : dagsljus; färg; material; rumslighet; landskapsupplevelse; naturligt ljus;

  Abstract : Det här arbetet är sprunget ur ett intresse för människans relation till det estetiska landskapet och uppsatsens avsikt är att undersöka hur det, i landskapsarkitekturen, kanske förbisedda elementet dagsljus påverkar upplevelsen av fysiska miljöer ur ett estetiskt och visuellt perspektiv. Ämnet angrips med en konstnärligt, såväl som akademiskt utforskande metod för vilken Murray Frasers idéer om design research ligger till grund (2013). READ MORE