Essays about: "rekreativa stråk"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the words rekreativa stråk.

 1. 1. Lövskogsleden : ett utforskande arbete i hur landskapsarkitektur kan utveckla ett grönt stråk för rekreation i den redan gestaltade livsmiljön

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kajsa Andén; [2022]
  Keywords : rekreativa stråk; urban natur; gestaltad livsmiljö; rekreation; viderkvickelse; landborgen; urban skog;

  Abstract : Detta examensarbete tar avstamp från begreppet omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer och frågan hur vårt vardagslandskap kan bidra till ökad hälsa och välbefinnande, ett av de 17 globala målen inom Agenda 2030. Genom platsbesök, litteraturstudier, skissarbete och ett öppet förhållningssätt undersöks ett befintligt grönt stråk för att se dess rekreativa potential och hur dessa kan utvecklas till offentliga och varierade rum för rekreation i Helsingborg. READ MORE

 2. 2. Ny grönska på väg : hur en gata kan omvandlas till ett spännande parkstråk

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Signe Winkler; [2020]
  Keywords : parkstråk; förtätning; urbana parker; hållbar utveckling;

  Abstract : Som Sveriges snabbast växande storstad är Malmö en stad i förändring. På Malmö stads hemsida beskrivs ambitioner som att “Malmö ska vara en nära, tät, grön och funktionsblandad stad” och att “staden i huvudsak ska växa inåt, för god resurshushållning” (Malmö stadsbyggnadskontor, 2017). READ MORE

 3. 3. Gestaltning för att gynna pollinatörer : ett förslag för parkmarken i Skogeberg i Sundsvall

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jenny Ericsson; Erika Tjernberg; [2020]
  Keywords : pollinering; ängsmark; blomning; gestaltning; rekreation;

  Abstract : Pollinering är en mycket viktig process som krävs för att möjliggöra en stor del av den mänskliga matproduktionen, utan den skulle många grödor inte vara tillgängliga. Förändrad markanvändning är en orsak till den artförlust som idag drabbar pollinatörer. READ MORE

 4. 4. Årummet i Örbyhus : ett gestaltningsförslag

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Cecilia Eriksson; [2019]
  Keywords : gestaltning; park; natur; vattenmiljö; stråk; Örbyhus; vistelse;

  Abstract : Tegelsmoraån går rakt igenom Örbyhus alldeles intill järnvägsstationen. Runt ån finns ett årum som idag genomkorsars av en gångväg. Eftersom årummet ligger bredvid järnvägsstationen är det många som använder det för att ta sig till arbetet eller skolan. READ MORE

 5. 5. Det rekreativa Säveåstråket : ett utforskande av sammanhang, atmosfär och process space i ett vattenlandskap

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lina Lo Gillefalk; [2018]
  Keywords : Säveån; vattenlandskap; vattendrag; åstråk; rekreation; gestaltning; design research; transekt; travelling transect; platsspecifik; process space;

  Abstract : Säveån är en av Göteborgs större åar och har historiskt varit viktig för stadens industrier. Idag är den dock mer eller mindre otillgänglig och osynlig i stadsväven. READ MORE