Essays about: "sugar substitute"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the words sugar substitute.

 1. 1. Possible sugar substitutes to reduce sugar in bread : without affecting taste and quality

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Elin Forslund; [2023]
  Keywords : bread; sugar substitute; sugar reduction; inulin; oligofructose; amyloglucosidase; glucoamylase; dough; wheat dough; clean label;

  Abstract : The World Health Organization (WHO) is recommending a reduction of added sugars in food to decrease non-communicable diseases. This study was made in a collaboration with the bread company Pågen, who wants to reduce the added sugar, sucrose, to meet the recommendations from WHO and the consumer's wishes for less sugar in bread. READ MORE

 2. 2. Fractionation of Wheat Bran for Utilisation in Biorefinery

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Gabriella Haag; [2021]
  Keywords : Wheat bran; biorefinery; chemical engineering; vetekli; bioraffinaderi; extraction; Technology and Engineering;

  Abstract : Wheat bran is a by-product from the production of wheat flour. Nowadays wheat bran is mostly used as feed for animals, in the food and baking industry or it is simply burned in open air. READ MORE

 3. 3. Vägsaltets påverkan på närliggande vegetation, mark samt närliggande slitlager

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jakob Frängsmyr; Stina Nilsson; [2020]
  Keywords : vägsalt; struktur; halkbekämpning; jord; lignoser; påverkan;

  Abstract : Syftet med detta arbete är att göra en litteraturstudie och sammanställa fakta om hur vägsalt (NaCl, natriumklorid) påverkar vår stadsmiljö samt att få en överblick hur vegetation, slitlager och markytor i närheten av saltbehandlade vägar påverkas av den höga saltningsintensiteten. I arbetet ingår också en kartläggning av vilka andra alternativ och metoder till salt som provats för att eventuellt kunna vara likvärdiga eller bättre i sin funktion och inte vara lika skadliga som salt är för miljön. READ MORE

 4. 4. Kan frekvensen av återkommande korsförlamningsfall hos häst minskas med en anpassad foderstat?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Timjan Åkerholm; [2018]
  Keywords : korsförlamning; ; häst; foder; glykogen; ;

  Abstract : Korsförlamning är en muskelsjukdom som kan drabba alla olika typer av hästar men är vanligast hos tävlingshästar och arbetshästar. De kliniska symptomen för korsförlamning är smärta, kramper och stelhet i musklerna som i värsta fall leder till en tillfällig förlamning främst lokaliserad i rygg och bakben. READ MORE

 5. 5. Potential of Steam Pretreated Jerusalem Artichok Stem for Ethanol Production

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Adam Eliasson; [2017]
  Keywords : SSF; Simultaneous Saccharification and Fermentation; Lignocellulose; Bioethanol; Second generation Bioethanol; Steam Explotion; Jerusalem Artichoke; Enzymatic Hydrolysis; chemical engineering; kemiteknik; Technology and Engineering; Chemistry;

  Abstract : To reach the goals set for the reduction of green house gas by the European Union the use of fossil fuels has to be reduced. To do this alternative fuels such as bioethanol have to substitute fossil fuels. READ MORE