Lojalitet och engagemang för skogsägareföreningen i en ny tid : en fallstudie om medlemmar i Norra Skogsägarna

University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

Abstract: Skogsägarföreningarna har en lång historia av att arbeta för skogsägarnas intressen. Genom att bidra till att skogsägarna får bra betalt för sitt virke har skogsägarnas situation förbättrats. Med tiden har skogsägarna blivit mer diversifierade. Fler kvinnor och högutbildade äger skog och skogsägarna flyttar från sina fastigheter till samhällen och städer. Det kan innebära att skogsägarnas intressen, behov och lojalitet mot skogsägarföreningen också förändras. Därför är syftet med denna studie att förklara medlemslojalitet för skogsägarföreningen känner för skogsägarföreningen. Studien har också som mål att beskriva vilka behov skogsägarföreningen behöver möta för att skapa värde hos medlemmarna. För att förklara det gjordes en kvalitativ fallstudie med medlemmar i Norra Skogsägarna. Fem medlemmar utfrågades i en semistrukturerad intervjuform som byggde på teori om tjänstelogik, relationsmarknadsföring och lojalitet. Resultatet visar ingen enighet kring vilken lojalitet medlemmarna känner för Norra Skogsägarna men att lojaliteten kan beskrivas som relativt låg. Det största behovet respondenterna lyfte fram var behovet av råd och stöd. Skogsinspektorns roll är viktig för värdeskapandet bland medlemmarna. Studien visade också att flertalet av de responderande medlemmar ser Norra Skogsägarna mer som ett företag än en förening. Ett tydligt samband mellan synen på Norra Skogsägarna och lojalitet kan dock inte dras.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)