Varumärkesbyggnad med begränsade resurser : en fallstudie av Jannelunds gård

University essay from SLU/Dept. of Economics

Abstract: Handel med utlandet ger konsumenter i Sverige ökat utbud och fler valmöjligheter av livsmedelsprodukter. Lantbruksföretag i Sverige möter därmed en hårdare konkurrens och behovet av att diffrentiera sig från andra producenter och säljare blir större. Ett starkt varumärke blir därför allt viktigare för företagens överlevnad och lönsamhet. Små företag kan möta problem i sitt varumärkesbyggande i form av resursbegränsningar. Det saknas dessutom kunskap om hur de små företagen marknadsför sitt varumärke utifrån denna verklighet. Den allmänna kunskapen om byggandet av ett varumärke utgår från och fokuserar nästan uteslutande på stora företag. Denna studie har en induktiv ansats och syftar till att undersöka hur ett lantbruksföretag med begränsade resurser bygger sitt varumärke. För att få en inblick i ett företags varumärkesbyggande har en fallstudie genomförts. Fallstudier är fördelaktiga när tidigare forskning är bristfällig och ger en djupgående analys av det unika i varje fall. Fallföretaget Jannelunds Gård bedriver lammproduktion och säljer sina produkter till både privatkunder och företagskunder. Empiri samlas in genom en personlig intervju samt via sociala medier och företagets hemsida. För att analysera det insamlade materialet används en tematisk analys där väsentliga begrepp och fraser sorteras in under relevanta teman. Studien utgår från ett marknadsföringsperspektiv med fokus på varumärkesbyggnad och utvecklingen av varumärkesidentitet i företag. Varumärkets identitet omfattas av fyra olika perspektiv - som produkt, som organisation, som person och som symbol. Studien visar att varumärket Jannelunds Gårds identitet bygger på företagets strategi och småskalighet samt personen Arnesson. Studien visar även hur företaget har byggt sitt varumärke och vilka grundläggande resurser företaget haft nytta av under sin varumärkesbyggnad. De grundläggande resurserna är symbol, mervärde och kanal. Till följd av studien dras slutsatsen att företag med begränsade resurser inte behöver begränsas inom byggandet av sitt varumärke.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)