Essays about: "Markberedning"

Showing result 1 - 5 of 73 essays containing the word Markberedning.

 1. 1. Påverkan av beståndsföryngringen på markberedningsresultatet vid högläggning och harvning i Norrbotten

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Jacob Sundström; [2021]
  Keywords : markbehandling; underväxtröjning; markberedningspunkt; planteringspunkt; hyggesrensning; underväxt; terräng;

  Abstract : I Sverige är maskinell markberedning den dominerande skogsvårdsåtgärden efter avverkning. Markberedning är en bearbetning av marken som görs för att skapa en gynnsam växtplats för kommande föryngring. READ MORE

 2. 2. Tallsåddens potential för återbeskogning av marker med tjocka humustäcken eller torv i norra Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Torben Svensson; [2021]
  Keywords : Pinus sylvestris; skogsföryngring; skogssådd; sådd; tall; torvmark; torvtäckt mark; våt fastmark; återbeskogning; Peat covered soil; peatland; Pinus sylvestris; reforestation; Scots pine; sowing; wet mineral soil;

  Abstract : Kostnaden för frösådd är oftast lägre än för plantering och lyckade sådder ger vanligen återväxt med högre stamantal. I praktiskt skogsbruk tillämpas skogssådd inte på alla marker där åtgärden kunde vara ett realistiskt alternativ. Särskilt stor är tvekan att så på marker med tjocka humustäcken. READ MORE

 3. 3. Utforsling och tillvaratagande av sten från ett hygge, är det lönsamt?

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Johan Andersson; [2020]
  Keywords : sten; kross; markberedning;

  Abstract : Många har nog sett kala hyggen fulla med sten när man åker längs vägarna. Föreliggande studie har som mål att undersöka om det skulle vara lönsamt för fastighetsägaren att ta tillvara på stenen och krossa för eget bruk. Vidare studeras vilka regler som gäller och hur man skall gå tillväga rent praktiskt. READ MORE

 4. 4. Naturlig föryngring av bok i södra Sverige – markberedning eller ej?

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Oscar Björklund; [2020]
  Keywords : bokskogsskötsel; kontinuitetsskogsbruk; ädellöv;

  Abstract : Syftet med studien var att studera och jämföra föryngringsmetoder som kan tillämpas när bokbestånd skall föryngras. En av metoderna är markberedning innan ollonfall. Markberedning har negativa konsekvenser som en ekonomisk utgift men även risken att ödelägga forn- och kulturlämningar ökar. READ MORE

 5. 5. Harvning med vridbara tallrikar i sidolutande terräng

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Gunnar Boglind; [2020]
  Keywords : markberedning; planteringspunkter; lutning; beståndsanläggning;

  Abstract : Markberedning är idag en vanlig åtgärd inom det svenska skogsbruket. I Sverige utförs näs-tan all markberedning maskinellt och den dominerande metoden är harvning vilket utförs på mer än hälften av den markberedda arealen. READ MORE