Essays about: "Shrub"

Showing result 1 - 5 of 53 essays containing the word Shrub.

 1. 1. Urban buskmosaik : nutida perspektiv på buskars användning i hållbara och attraktiva utemiljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Axelsson; Matilda Eriksson; [2020]
  Keywords : biotopplantering; buskar; The woody meadow project; växtsamhälle; hed; stäpp; shrubland; hårdgjord miljö;

  Abstract : Buskar är en välanvänd växtkategori i offentlig miljö i Sverige, men tenderar att framför allt användas i monotona massplanteringar som både har låga visuella- och ekologiska värden. Samtidigt är buskar det växtmaterial som är mest användbart med avseende på hållbarhet, låg skötselintensitet och mångsidighet. READ MORE

 2. 2. Buskar : användning i offentliga planteringar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Pernilla Fridberg; [2020]
  Keywords : buskar; artdiversitet; diversitet; artrikedom; gestaltning; offentliga miljöer; succession; beskärning; skötsel; värden; säsongsvariationer; växtkomposition; upplevelsevärden; succession; dynamik; konkurrensstrategi; shrubs; species diversity; biodiversity; design proposal; public environment; succession; pruning; management; values; season variations; plant composition; composition principles; experience value;

  Abstract : Idag används buskar framförallt i monotona samplanteringar där de betraktas som byggda element, synonyma med betong. Succession, dynamik och konkurrensstrategier har haft ingen eller mycket liten del i planeringen av gröna miljöer. READ MORE

 3. 3. Buskars potential för urbana miljöer : utvärdering av olika buskars bladekonomi

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Filip Kalenius; [2020]
  Keywords : Grime; CSR; Leaf economics; trait; Shrubs; Fast-slow spectrum; LFW; SLA; LDMC;

  Abstract : Artvariation i städer har i dag en låg andel buskarter, framför allt när det kommer till variation av olika buskarter och -släkten. Att öka mängden buskarter är något som i längden kan komma att vara viktig, framförallt för artvariationen (t.ex. vid sjukdomsdrabbning). READ MORE

 4. 4. The potential disturbance of the 210Pb profile in peat cores by roots and the implications for 210Pb dating.

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Author : Nora Spjut; [2020]
  Keywords : Permafrost thaw; 210Pb dating; and Dwarf shrub roots;

  Abstract : At this moment there is a gap in information regarding the affect roots might have on 210Pb distribution in peat cores and in turn the obtained chronologies by 210Pb dating. Therefore, four peat cores were collected from the snow manipulation study site within the mire complex Storflaket (68°20048″N, 18°58016″E). READ MORE

 5. 5. Artdiversitet bland den grå parkstadens buskar : en studie över buskdiversiteten i Malmös centrala delar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnéa Andersson; [2020]
  Keywords : 10-; 20-; 30-regeln; ; artdiversitet; artrikedom; buskar; diversitet; i-Tree; Malmö; urban; the 10-; 20-; 30-rule; diversity; shrubs; species diversity; species richness;

  Abstract : Detta arbete undersöker hur artdiversiteten bland buskar ser ut i Malmös centrala delar, samt skillnader mellan detta områdes inre och yttre delar. 400 slumpmässigt framtagna cirkelytor på 100 kvm inventerades och i varje cirkelyta uppskattades hur många procent av den som var hårdgjord yta, grönyta och buske/buskar. READ MORE