Essays about: "blålupin"

Found 5 essays containing the word blålupin.

 1. 1. Odling av svensk lupin : strategier med fokus på ogräshantering

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Emil Möller; Carl Sjöberg; [2019]
  Keywords : blålupin; smalbladig lupin; narrow-leaf lupin; lupinus angustifolius;

  Abstract : Människor blir allt mer miljömedvetna och vill inte äta kött i samma utsträckning som tidigare. Därför ökar användningen av protein från växtriket framförallt med protein från exempelvis soja som idag importeras från andra sidan jorden. READ MORE

 2. 2. Blålupin : odling i Sverige, varför och hur? möjligheter och begränsningar

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Christina Berkey; [2017]
  Keywords : Blålupin; Lupinus angustifolium; proteingröda; proteinfoder; växtföljder;

  Abstract : Blålupin (Lupinus Angustifolius L.) är en kvävefixerande baljväxt med hög proteinhalt. Genom en ökad odling i Sverige skulle den kunna bidra till mer varierade växtföljder och en ökad produktion av proteinfoder. READ MORE

 3. 3. Allelopatisk effekt av industrihampa som förfrukt till åkerböna, ärt och lupin

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Maria Olsson; [2015]
  Keywords : allelopati; baljväxter; hampa; lupin; odlingssystem; växtföljd;

  Abstract : Under år 2007 observerades dålig etablering och svag tillväxt hos blålupin i ett odlingssystemsförsök i Bollerup, Skåne. Förfrukten var hampa. I led med sockerbetor som förfrukt var blålupinetableringen god och visade inga tecken på försämrad uppkomst eller tillväxt. Samma iakttagelse gjordes år 2008. READ MORE

 4. 4. Bacterial communities associated with roots of narrow-leafed lupin (Lupinus angustifolius L.) : diversity in relation to soil origin and effects on plant growth

  University essay from SLU/Dept. of Plant Biology and Forest Genetics (until 131231)

  Author : Fang Chen; [2013]
  Keywords : lupin; Bradyrhizobium; symbiosis;

  Abstract : Bacteria play several important ecological functions in soil and in relation to plants. Legumes, such as the recently introduced grain legume narrow-leafed lupin (Lupinus angustifolius L.), develop N2-fixing root nodules in response to infection by soil bacteria generally called rhizobia but can also interact with other soil bacteria. READ MORE

 5. 5. Antinutritionella substanser iåkerböna, ärter och blålupin vidutfodring till mjölkkor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Jenny Borling; [2007]
  Keywords : antinutritionella substanser; åkerböna; ärtor; lupin; mjölkkor;

  Abstract : There is a shortage of locally produced high quality protein concentrates in Europe andSweden. Local production would decrease the dependency on imported soybean and meet thedemand for organically grown feedstuff from ecological dairy farmers. READ MORE