Essays about: "recirkulering"

Found 2 essays containing the word recirkulering.

 1. 1. Recirkulering av restprodukter och gynnande av arbuskulär mykorrhiza : två möjliga faktorer i strävan mot ett hållbart fosfornyttjande?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Karl-Johan Fabo; [2018]
  Keywords : mykorrhiza; arbuskulär mykorrhiza; fosfor; fosforbrist; växtnäring; kretsloppsprodukter; restprodukter; tungmetaller; organiska föroreningar;

  Abstract : Låg förekomst av växttillgänglig fosfor är en begränsande faktor för grödors tillväxt på många odlingsmarker. Under det senaste århundrandet har odlare i allt högre utsträckning kommit att använda mineralgödsel för att kunna erhålla tillräckligt stora skördar. READ MORE

 2. 2. Odling av mikroalger inom trädgårdsnäringen : kan mikroalger som producerar kommersiellt intressanta ämnen tillväxa i använd näringslösning från växthusodling?

  University essay from SLU/Horticulture (until 121231)

  Author : Embla Ardal; [2012]
  Keywords : mikroalger; minskat näringsläckage; recirkulering; dräneringsvatten; växthus; metaboliter; Chlorella vulgaris; Haematococcus pluvialis;

  Abstract : Mikroalger har en förmåga att reducera näringsämnen i näringsberikat vatten samtidigt som de kan producera kommersiellt intressanta ämnen. Att odla mikroalger i dräneringsvatten från växthusodling skulle kunna vara ett sätt för odlare, som inte använder recirkulerande odlingssystem, att återvinna näringsberikat vatten. READ MORE