Essays about: "recirkulering"

Found 4 essays containing the word recirkulering.

 1. 1. Defining requirements of PET scrap for open loop recycling of post-industrial waste

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Josephine Digné; [2020]
  Keywords : Chemical Engineering; plastics; thermoplastics; PET; polyethylene terephthalate; foamed plastics; recycling; post-industrial waste; circular economy; återvinning; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Abstract : To reduce the environmental impact and minimize the exploitation of the depleting re-sources, the transition to a circular economy is vital. It proposes an economy of reduced ma-terial consumption and increased reuse and recycling of plastics and other materials. READ MORE

 2. 2. A Standardized Approach for Water Reduction Measures in Industrial Companies : Organizational Constraints and Effects on Economy and Environment

  University essay from Linköpings universitet/Energisystem

  Author : Joakim Koski; [2019]
  Keywords : industrial water use; water use efficiency; organizational constraints; Water Management Hierarchy; water use reduction; water risks; water reduction effects; economic effects; environmental effects; emissions water supply; lack of incentives; pipe leakage; water metering; industriell vattenanvändning; vattenanvändningseffektivitet; organisatoriska begränsningar; vattenminskningshierarki; effekter av vattenminskning; ekonomiska effekter; vattenläckage; utsläpp vattentillförsel; vattenmätning;

  Abstract : The access of water globally is becoming more strained, why the focus on industrial water use is increasing. The present study examined how industries should approach water efficiency projects, what organizational constraints that should be addressed, and what effects water saving measures have on economic costs, environmental impact and influence from water related risks. READ MORE

 3. 3. Recirkulering av restprodukter och gynnande av arbuskulär mykorrhiza : två möjliga faktorer i strävan mot ett hållbart fosfornyttjande?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Karl-Johan Fabo; [2018]
  Keywords : mykorrhiza; arbuskulär mykorrhiza; fosfor; fosforbrist; växtnäring; kretsloppsprodukter; restprodukter; tungmetaller; organiska föroreningar;

  Abstract : Låg förekomst av växttillgänglig fosfor är en begränsande faktor för grödors tillväxt på många odlingsmarker. Under det senaste århundrandet har odlare i allt högre utsträckning kommit att använda mineralgödsel för att kunna erhålla tillräckligt stora skördar. READ MORE

 4. 4. Odling av mikroalger inom trädgårdsnäringen : kan mikroalger som producerar kommersiellt intressanta ämnen tillväxa i använd näringslösning från växthusodling?

  University essay from SLU/Horticulture (until 121231)

  Author : Embla Ardal; [2012]
  Keywords : mikroalger; minskat näringsläckage; recirkulering; dräneringsvatten; växthus; metaboliter; Chlorella vulgaris; Haematococcus pluvialis;

  Abstract : Mikroalger har en förmåga att reducera näringsämnen i näringsberikat vatten samtidigt som de kan producera kommersiellt intressanta ämnen. Att odla mikroalger i dräneringsvatten från växthusodling skulle kunna vara ett sätt för odlare, som inte använder recirkulerande odlingssystem, att återvinna näringsberikat vatten. READ MORE