Essays about: "trafikmiljö"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the word trafikmiljö.

 1. 1. Skolvägen ur barns perspektiv : en studie över barns rörelse genom sin närmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Louise Pira; [2023]
  Keywords : barns perspektiv; barns hälsa; rörelsefrihet; trafikmiljö; vardagsmiljö; trygghet; säkerhet;

  Abstract : Att barn har tillgång till en trygg och säker skolväg är grundläggande för barns rörelsefrihet. En bra skolväg har potentialen att öka barns fysiska aktivitet och självständiga rörelse. READ MORE

 2. 2. Early Classification of Automotive Radar Data Using LSTM

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Joel Styrélius; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Advanced Driving-Assistance Systems such as blind-spot warning and collision avoidance are crucial systems for creating a safer and more sustainable traffic environment. A prerequisite for the safe operation of these types of systems is the classification of objects in the vicinity of the ego vehicle, based on data from automotive sensors such as lidars and radars. READ MORE

 3. 3. Scene analysis using Tensorflow & YOLO algorithms on Raspberry pi 4

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Author : Nivethan Marmayohan; Abdirahman Farah; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Objektdetektion är en av de viktigaste mjukvarukomponenterna i nästa generation trafikövervakning. Deep learnings-algoritmer för objektdetektion, exempelvis YOLO (You Only Look Once), är snabba och noggranna algoritmer i realtid. Realtidsdetektion och igenkänning av objekt är viktiga uppgifter för bildbehandling. READ MORE

 4. 4. Känslig miljö under stor infrastruktur : en studie och gestaltningsförslag för Gömmarravinen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Mårtensson; [2020]
  Keywords : konnektivitet; faunapassage; infrastruktur; ljudmaskering;

  Abstract : Detta examensarbete handlar om att gestalta utifrån en plats förutsättningar, behov och framtidsplaner, allt detta i en svår trafikmiljö. Med målsättningen att stärka konnektiviteten, alltså kopplingarna mellan landområden, resulterar arbetet både i en studie och ett gestaltningsförslag. READ MORE

 5. 5. Bike safety among children in Sweden

  University essay from Lunds universitet/Trafik och väg

  Author : Sofie Lindberg; [2020]
  Keywords : biking; child perspective; traffic safety; perceived safey; road types; SCAFT; Technology and Engineering;

  Abstract : Detta examensarbete undersöker den nuvarande situationen för cyklande barn i Sverige. Den undersöker ett internationellt och historiskt perspektiv, vilket ger jämförbar information om säkerheten för cyklande barn i andra samhällen. Variationer över tiden i totalt cyklad längd studeras och dess inverkan på säkerheten är noga övervägd. READ MORE