Essays about: "upplevelsevärde"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the word upplevelsevärde.

 1. 1. Perenna vinterståndare : fröställningar för snöfattiga vintrar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Felix Hasselberg; [2020]
  Keywords : växtlista; vintervärden; vinterståndare; vinterprofil; perenner; prydnadskvalitéer; ornamental plants; designplants; seedheads; Piet Oudolf;

  Abstract : I den här uppsatsen tar jag reda på hur mycket som det finns att tillgå kring ämnet vinterståndare och om de har någon fördel utöver ett upplevelsevärde under snöfattiga vintrar. Dessutom tar jag fram en lista på 30 perenner med vinterståndare som förekommer i både litteratur och under fältundersökningar gjorda vårvintern januari 2019. READ MORE

 2. 2. Naturlika planteringar i urban miljö : ett växtgestaltningsförslag för att främja pollinering och upplevelsevärden på södra Fornudden i Tyresö kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lydia Martinsson; Sara Thor; [2020]
  Keywords : naturlik plantering; ekologisk hållbarhet; pollinering; invasivitet; exotiska arter; inhemska arter; upplevelsevärde;

  Abstract : Urbanisering och förlust av biologisk mångfald är stora utmaningar som dagens samhälle står inför. Flertalet pollinerare har försvunnit de senaste åren på grund av att urbaniseringen har förstört deras livsmiljöer. READ MORE

 3. 3. Ett grönt mellanrum i Gottsunda : om att lyfta dess upplevelsevärde och tydliggöra dess karaktär genom gestaltning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Backmann; Hanna Sohl; [2019]
  Keywords : urban grönska; bostadsnära natur; upplevelsevärde; karaktär; naturupplevelse; grönstråk; gröna mellanrum;

  Abstract : Arbetet syftar till att uppmärksamma de bostadsnära och naturlika mellanrummens upplevelsevärden genom att undersöka karaktären och kvaliteter hos ett grönt mellanrum i Gottsunda. Med idéförslag i form av tillägg visar arbetet på hur mellanrummets karaktär kan förstärkas. I takt med att storstäderna växer minskar grönytorna. READ MORE

 4. 4. Grönområdesplanering beaktande ett socialt perspektiv : förslag till åtgärdsplan för grönområden i Mariehamns stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hanna Lindblom; [2019]
  Keywords : grönområdesplanering; hållbar stadsutveckling; social hållbarhet; miljörättvisa; förtätning; grönstruktur; grönstrukturplan; Mariehamn;

  Abstract : I urbaniseringens fotspår exploateras ofta grönområden som är värdefulla i en social hållbarhetsaspekt. Mot bakgrund av den generella stadsutvecklingen mot allt större förtätning och de utmaningar denna utveckling för med sig syftar detta examensar-bete till att bemöta dessa utmaningar avseende grönområdesplanering i staden. READ MORE

 5. 5. Tillgängliga naturmarker : tillgänglighetsanpassningars påverkan på upplevelsevärden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hannes Skarin; [2018]
  Keywords : konflikt; naturmark; naturum; tillgänglighet; visuellt upplevelsevärde;

  Abstract : Naturmarker och dess upplevelsevärden förvanskas många gånger av de tillgänglighetsanpassningar som görs i dessa områden. Det finns en konflikt mellan tillgänglighetsanpassningar i naturmiljöer och dess upplevelsevärden. READ MORE