Essays about: "invasivitet"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the word invasivitet.

 1. 1. Invasivitetsbedömning av Svenska stadsträd : med utgångspunkt i Malmö stad

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anders Rundlöf; [2022]
  Keywords : Stadsträd; invasivitet; spridningsförmåga; spridningsbarriär;

  Abstract : Exotiska stadsträdsarter används allt mer ofta inom nutida landskapsarkitektur för att tillhandahålla flera viktiga ekosystemstjänster i staden. Det pågår dock en livlig debatt om det är säkert att använda exotiska träd på detta sätt, och vissa vanliga stadsträdsarter förekommer på listor över invasiva växter. READ MORE

 2. 2. Askens framtid : konsekvenser och hantering av askskottsjukan ur ett ekologiskt perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linda Tångby; Veronika Johansson; [2022]
  Keywords : Fraxinus excelsior; Hymenoscyphus fraxineus; svampsjukdom; biologisk mångfald; värdväxt; handel; invasivitet; resistens; skadegörare på ask; växtskydd; epidemi;

  Abstract : Asken (Fraxinus excelsior) är ett av våra ädellövsslag och dess existens hotas av den vindburna svampsjukdomen askskottsjukan. Sjukdomen upptäcktes först i Polen i början av 90-talet och spreds under en 20-årsperiod till de flesta länder i Europa. READ MORE

 3. 3. Långsiktig hållbarhet i det urbana trädbeståndet vid klimatförändringar : möjligheter och risker med icke inhemska träd i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Therese Jansson; Isabel Engqvist; [2022]
  Keywords : Icke inhemska trädarter; inhemska trädarter; exotiska träd; urbana träd; klimatförändringar;

  Abstract : Sommaren 2018 drabbades Sverige av den längsta värmebölja som uppmätts sedan 1941. Klimatförändringarna höjer den globala medeltemperaturen och värmeböljorna förväntas bli fler och längre för varje år. De urbana miljöerna växer och därav blir de hårdgjorda ytorna fler. READ MORE

 4. 4. Cotula coronopifolia : invasive or just another alien species?

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Lina Tomasson; [2020]
  Keywords : Cotula coronopifolia; dispersal mechanism; invasive species;

  Abstract : It is known that alien species can become invasive in a new environment and in new geographic areas. The recent and rapid expansion of Cotula coronopifolia (cotula)on the island of Öland in Sweden has raised questions about its potential invasiveness. READ MORE

 5. 5. Naturlika planteringar i urban miljö : ett växtgestaltningsförslag för att främja pollinering och upplevelsevärden på södra Fornudden i Tyresö kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lydia Martinsson; Sara Thor; [2020]
  Keywords : naturlik plantering; ekologisk hållbarhet; pollinering; invasivitet; exotiska arter; inhemska arter; upplevelsevärde;

  Abstract : Urbanisering och förlust av biologisk mångfald är stora utmaningar som dagens samhälle står inför. Flertalet pollinerare har försvunnit de senaste åren på grund av att urbaniseringen har förstört deras livsmiljöer. READ MORE