Utemiljön på Eriksbergs förskola : från idé till färdigt projekt

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Barn och deras relation till, och användning av, utemiljöer ligger till grund för det här arbetet. De har ett annat sätt än vuxna att använda och uppfatta sin omgivning. Där vi ser ett yvigt träd ser de en koja eller en grotta med monster. Det ställer krav på oss vuxna att sätta oss in i deras värld för att kunna ge dem en bra miljö att vistas i. Med längre vistelsetid inom barnomsorgen och en högre urbaniserings-grad blir gestaltningen av förskolornas utemiljö allt viktigare. Barnen behöver tillräckligt stora ytor för att kunna springa omkring utan att riskera att bli utsatta för olyckor. Jag har i mitt examensarbete varit en del av processen att bygga en helt ny förskola, där min del har varit att gestalta utemiljön. Min utgångspunkt har varit att göra en utemiljö som inspirerar till lek och främjar barnens hälsa och utveckling. För att kunna gör det har jag studerat forskningsbaserad litteratur om barnens hälsorisker, så som fetma och hög solexponering, samt om deras utveckling, motoriskt och mentalt. Genom processen har jag fått lära mig hur lagar och regler påverkar hur utemiljön får gestaltas. Jag har också stött på svårigheter att göra barnens behov och synpunkter hörda, då jag inte upplever att intresset för det gröna är så stort i det här sammanhanget. De som arbetar med barnen och som är berörda är inte en del av processen, utan fokus ligger på lokaler och byggnadsteknik.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)