Essays about: "Diversity"

Showing result 1 - 5 of 2124 essays containing the word Diversity.

 1. 1. Decreases over time in shannon diversity of land snails

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Author : Jens Hemming; [2023-02-15]
  Keywords : Climate change; global warming; land snails; species composition;

  Abstract : With rising temperatures as a consequence of climate change, suitable habitats for land snails in the northern hemisphere may be shifting northwards. However, there is a lack of studies that explore the latitudinal effects that climate change has on land snails. READ MORE

 2. 2. Arbete med biologisk mångfald på Kungliga Djurgården : med fokus på rödlistade och invasiva arter

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Vanda Barkstedt; [2023]
  Keywords : biologisk mångfald; rödlistade arter; invasiva arter; skötselåtgärder; bekämpningsåtgärder; Kungliga Djurgården; Kungliga Djurgårdens förvaltning;

  Abstract : Fler och fler arter hotas av förändrad markanvändning, klimatförändringar, spridning av invasiva arter m.m. För att motverka den negativa utvecklingen har urbana grönområden blivit allt viktigare. READ MORE

 3. 3. Bacteria in the vagina during the estrous cycle in mares

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Timjan Åkerholm; [2023]
  Keywords : artificial insemination; bacteriology; breeding; embryo transfer; equine reproduction; estrous cycle; ovulation; stud farm; vagina;

  Abstract : An understanding of the normal bacterial flora of any organ is essential to provide the background to conditions and interventions that might cause the flora to change. In the vagina of the mare, a change of bacterial flora could be induced by introduction of semen, treatment with antibiotics, backflow from an unhealthy uterus etc. READ MORE

 4. 4. Blicka ut och blicka in : ett gestaltningsförslag för Torsburgens nya naturstig

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Susanna Palmqvist; [2023]
  Keywords : naturstråk; gestaltning i naturmiljö; inkluderande friluftsliv; Gotland; Torsburgens naturreservat;

  Abstract : Sveriges naturvårdslag säger att vi har en skyldighet att skydda natur och att göra den tillgänglig för alla. Naturområden skyddas av flera anledningar, dels för bevarandet av biologisk mångfald, dels för att ge människor plats för friluftsliv. READ MORE

 5. 5. The diversity of fungi in coniferous forests and mixed forests

  University essay from Karlstads universitet

  Author : Ida Asplund; [2023]
  Keywords : Forest type; coniferous forest; mixed forest; fungi; fungal diversity; mycorrhiza; saprotrothic fungi; parasites; parasitic fungi; Skogstyp; barrskog; blandskog; svampar; svampdiversitet; svampmångfald; mykorrhiza; saprotrofiska svampar; parasiter; parasitiska svampar;

  Abstract : The fungal domain has one of the highest biodiversities among eukaryotes and species within the domain fill important ecological roles, such as mutualistic mycorrhiza, decomposers, parasites and pathogens. The development of forest ecosystems and their related processes has not only been linked to fungal diversity but the composition and abundance of fungi benefits the abundance and diversity of other species as well. READ MORE