Essays about: "Offentliga platser"

Showing result 1 - 5 of 195 essays containing the words Offentliga platser.

 1. 1. Den föränderliga lekplatsen : barns möjligheter att påverka sin lekmiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Arai; [2020]
  Keywords : påverkbar lekplats; lekmiljö; löst material; loose parts; påverkbara lekredskap; Malmös temalekplatser;

  Abstract : Uppsatsen undersöker föränderlighet och möjligheten att påverka som en kvalitetsaspekt av lekmiljön. I tidigare studier av barns lekmiljöer har det konstaterats att miljöer som inte är statiska utan som går att förändra är en kvalitet för leken. READ MORE

 2. 2. Social integration genom meningsfulla möten i det offentliga rummet : Malmö Stads arbete för en enad stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Bim Byström; [2020]
  Keywords : offentliga rummet; offentliga platser; social integration; segregation; möten; mötesplatser; stadsutveckling; social hållbarhet; Malmö; public space; public places; social integration; segregation; meetings; meeting places; city; social sustainability;

  Abstract : Denna uppsats undersöker huvudsakligen hur Malmö Stad arbetar med det offentliga rummet för att främja meningsfulla möten och social integration. Genom en dokumentstudie och intervju med respondent från organisationen söktes svar på uppsatsens frågeställning. READ MORE

 3. 3. Temporära platser : ett verktyg för invånare att utveckla sin närmiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : John Lind; Anna Peterson; [2020]
  Keywords : landskapsarkitektur; stadsplanering; medborgardialog; temporära platser; temporär användning; Jubileumsparken; Vänskapstorget;

  Abstract : Temporära platser - alternativ användning av en plats under en begränsad tid - har under senaste åren varit ett sätt för planerare att snabbt tillgodose behovet av mötesplatser i stadens offentliga rum. Den starka urbaniseringen, ökade klyftor och klimatförändringar medför att behovet av inkluderande offentliga miljöer, som alla i staden har tillgång till, ökar. READ MORE

 4. 4. Evigt liv eller nytt? : landscape governance för en långsiktig förvaltning av Sankt Lars gravplats

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sara Saleh; [2020]
  Keywords : Sankt Lars; gravplats; förvaltning; ; governance; autoetnografi; kulturarv; styrning; Lund; Staffanstorp; korrektionsanstalt;

  Abstract : Sankt Lars sjukhusområde i Lund kopplar samman ett historiskt arv av korrektionsanstalter och en tidigt modernistisk syn på grönskans välgörande egenskaper med en samtida stadsutvecklingsvurm. Sankt Lars gravplats befinner sig i skärningspunkten mellan olika intressenter, offentliga såväl som privata, med en bristfällig förvaltningsgrad som konsekvens. READ MORE

 5. 5. Sommarbiografen : ett tillfälligt gestaltningsförslag för ett livfullare Gottsunda centrum

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Astrid Bergström; Lisa Ersson; [2020]
  Keywords : interaktivitet; människors aktivitet i staden; tillfällig landskapsarkitektur; tillfälliga kulturella evenemang; utomhusbio;

  Abstract : Tillfällig landskapsarkitektur används på flera håll för att förändra användningen av platser och för att testa nya, mer experimentella lösningar i det offentliga rummet. Det ger även möjligheten att förändra det offentliga rummet efter behov som växlar med årstiderna. READ MORE