Essays about: "essay on trees"

Showing result 1 - 5 of 38 essays containing the words essay on trees.

 1. 1. References to Darkness : A study of darkness in a selection of poems by Wendell Berry

  University essay from Lunds universitet/Engelska

  Author : Lars Norén; [2019]
  Keywords : Wendell Berry; poetry; darkness; close reading; earth; soil; death; farming; figurative; imagery; Languages and Literatures;

  Abstract : The writer, farmer, Christian pacifist, and “eco-poet” Wendell Berry has written and published novels, essays, and poetry since early 1960s. Examples of recurring themes in Berry’s literary work are the close relationship between farmer and the earth, the importance of belonging to a place/community, and having trust in the Creation. READ MORE

 2. 2. Kan alléodling i jordbrukslandskapet bidra till att uppnå de svenska miljömålen?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Carolina Larsson; [2019]
  Keywords : agroforestry; biologisk mångfald; övergödning; växthusgaser; odlingslandskap; jordbruk; trädgårdsodling; tempererat klimat; agroforestry; biodiversity; eutrophication; greenhouse gas; agricultural landscape; agriculture; horticulture; temperate climate;

  Abstract : Miljöproblemen vi som samhälle står inför berör oss alla då maten vi äter påverkas av miljön den produceras i. Likaså påverkas både odlingsmiljön och den omgivande miljön av hur vi odlar maten. Detta arbete syftar till att undersöka ifall alléodling kan bidra till att de svenska miljömålen uppnås och fokuserar på fyra av målen. READ MORE

 3. 3. Ett bortglömt växtmaterial för morgondagens stadsståndort : en studie i förtätningens problematik samt förslag på växtmateriallösningar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Petersson; [2019]
  Keywords : förtätning; urban heat island; solitärbuske; växtmaterial; betongbjälklag; gästträd;

  Abstract : Det här arbetet belyser solitärbuskens användning i den förtätande staden. Det kan ses som ett bortglömt eller icke utforskat växtmaterial men har en stor potential för användning där konventionella trädtyper inte lämpar sig, när ytorna blir mindre och förutsättningarna blir tuffare i det urbana klimatet. READ MORE

 4. 4. Agroforestry i tempererat klimat : identifiering av kunskapsbehov och hypotesformulering för framtida forskning

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Tove Sundström; [2019]
  Keywords : SAFE; alléodling; kolinlagring; nutrient pump; safety net hypothesis; läckage; mikroklimat; biomassa; beskärning;

  Abstract : Jordbruket behöver göras mer motståndskraftigt under ett klimat som är föränderligt, och negativ miljöpåverkan orsakad av jordbruk, exempelvis näringsläckage, utsläpp av växthusgaser och markerosion, behöver samtidigt minskas. I detta arbete presenteras agroforestry (medvetet användande av träd- och buskar på betes- och jordbruksmark) i tempererat klimat som jordbruksstrategi för att möta dessa behov, med stöd i det långliggande fältexperimentet SITES Agroecological Field Experiment (SAFE). READ MORE

 5. 5. Vegetationens dynamiska utveckling på nybyggda bostadsgårdar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Axelsson; [2018]
  Keywords : bostadsgård; förtätning; dynamisk; vegetationsutveckling; växtkvalitet; etablering; förvaltning;

  Abstract : Dagens stadsbyggnadsideal och förtätning gör att bostadsgårdar och den halvoffentliga ytan i staden minskar. Åkermark, industriområden och industrihamnar bebyggs med bostäder, i åtskilliga fall platser som inte har några uppvuxna träd och buskar. Detta ger speciella förutsättningar för dessa bostadsområdens framtida gröna miljöer. READ MORE