Essays about: "urbanisering"

Showing result 1 - 5 of 211 essays containing the word urbanisering.

 1. 1. Grönytefaktorns roll i Malmö 2022 : verktygets utveckling i förhållande till stadsplaneringen i Malmö med särskilt fokus på täthet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erica Karlsson; Ida Hultman; [2022]
  Keywords : grönytefaktor; förtätning; urbanisering; grönstruktur; ekosystemtjänster; hållbarhet; stadsplanering;

  Abstract : Urbaniseringen i Sverige har pågått i över 200 år och idag bor ca 85% av befolkningen i landets tätorter. Som en följd av denna befolkningstillväxt har det under 2000-talet byggts allt tätare urbana miljöer. READ MORE

 2. 2. How variations of the duration and time to peak of the Chicago Design Storm affect the hydraulic response, as well as the areas contributing to peak runoff, of a synthetic urban catchment area

  University essay from Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Author : Oskar Ahlstedt; [2022]
  Keywords : Avrinningsområde; översvämningsmodellering; peak-bidragande område; hydrograf; hyetograf; MIKE 21; regnintensitet; CDS-regn; Chicago Design Storm;

  Abstract : With an expanding urbanization in the world, and thus the expansion of impermeable surfaces, the risk of pluvial floods is an increasing factor that needs to be considered. This, in combination with increasing rain intensities and frequency of rain events indicates a problem both today and for the future. READ MORE

 3. 3. Trädkronstäckning i urbana miljöer : en fallstudie av Uppsala tätorts trädkronstäckning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Elmblad; Julia Hultegård; [2022]
  Keywords : urbana träd; trädkronstäckning; stadsplanering; stadsskogsbruk; i-Tree Canopy;

  Abstract : Träd i urbana miljöer är viktiga för att kunna hantera de globala utmaningar som dagens samhälle står inför. Stadsskogsbruk - det vill säga planering samt förvaltning av samtliga träd inom och i anslutning till stadsmiljön - kan bidra till ett mer klimatanpassat samhälle. READ MORE

 4. 4. Från ruderatmark till ruderatpark : gestaltningsprinciper och utmaningar vid tillvaratagande av ruderatmark

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Fredrik Blasberg; Ylva Dahlstedt; [2022]
  Keywords : Ruderatmark; Brownfields; Ruderatpark; Spontaneous vegetation; Spontan vegetation;

  Abstract : I takt med ökad urbanisering och rådande förtätningsideal blir ruderatmarker ofta utpekade som platser lämpade för exploatering. Ruderatmarker är ytor som tidigare störts av mänsklig inverkan, ofta banvallar och gamla industriområden. READ MORE

 5. 5. Trygghet genom stadsdelsomvandling : utvecklingen av Berga centrum, Linköping

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Frida Sahlman; [2022]
  Keywords : stadsbyggnad; trygghet; jämlikhet; situationell brottsprevention; offentliga rum;

  Abstract : Säkerhet och trygghet är idag stora samhällsfrågor. Urbanisering har medfört resurskonkurrens mellan städer. Det är därför av stor vikt för staden att vara trygg och säker. Diskursen har medfört att välfungerande platser beskrivs som fria från brott, attraktiva och välförvaltade. READ MORE