Essays about: "urbanisering"

Showing result 1 - 5 of 126 essays containing the word urbanisering.

 1. 1. Design Thinking i Årstaviken : ett konceptuellt gestaltningsförslag för ökad offentlig yta i förtätad stadsmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Bergsten; Frida Frogsjö; [2019]
  Keywords : Design Thinking; blåstruktur; landskapsarkitektur; förtätning; medborgarinvolvering; medborgarprocesser; public participation; landscape architecture; densification; design on water;

  Abstract : I mål angivna i Agenda 2030 uppmanas FN:s medlemsländer att jobba enligt en rad olika hållbarhetsaspekter. Däribland behandlas mål för hållbar stadsplanering. Samtidigt pågår en global trend av ökad urbanisering, vilket i många fall leder till förtätning inom befintliga stadsstrukturer. READ MORE

 2. 2. Planering för bevarande av biotopen ädellövskog vid exploatering : med utgångspunkt från träden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Marcus Lundberg; Carl Löfvall; [2019]
  Keywords : biotop; ädellövträd; exploatering; ekosystemtjänster; bevarande;

  Abstract : I och med det större exploateringstrycket på grund av en ökad urbanisering finns det idag risk för att grönytor till total yta minskar för att ge plats åt nya byggnader och infrastruktur. De ekosystemtjänster som grönytorna genererar tenderar således att bortprioriteras till följd av detta. READ MORE

 3. 3. Renewable electricity for transition towards emission-free Gothenburg by 2030

  University essay from KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Author : Frida Nilsson; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Electric vehicles are on the march and are estimated to transform the current transport sector in the upcoming years. Sweden has set up a national objective of becoming independent from fossil fuels in the transport sector by 2030. READ MORE

 4. 4. Besökares motiv för rekreation i grönområden : en studie av Stadsträdgården och Stadsskogen i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Henry Larsson; [2018]
  Keywords : grönområde; motiv; preferens; rekreation; uppfattning;

  Abstract : Urbanisering och förtätning av städer ökar behovet av grönområden för rekreativa möjligheter. För landskapsarkitekter och planerare är det viktigt att förstå vilka motiv och preferenser besökare har för att uppfylla detta behov och bidra med rekreativa möjligheter för alla. READ MORE

 5. 5. En stadsplaneringsmetod för identifiering av förtätningsobjekt genom GIS : fallstudie Helsingborgs stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Martin Lindell; [2018]
  Keywords : GIS; hållbar stadsplanering; förtätning; förtätningsmetod; urbanisering; Helsingborg; landskapsarkitektur;

  Abstract : Om vi vill undvika ytterligare exploatering av vår dyrbara jordbruksmark är förtätning av stadslandskapet ett alternativ för att både spara på våra resurser och minska avstånden inom staden. Projektets syfte har varit att ta fram en systematisk metod för att underlätta stadsplaneraren arbete att identifiera ytor och objekt i stadslandskapet lämpliga för förtätning. READ MORE