Essays about: "urbanisering"

Showing result 1 - 5 of 235 essays containing the word urbanisering.

 1. 1. Urban äng – ansvar och potential för biologisk mångfald : en jämförande analys av arter och indelningar mellan den svenska ängsfröproducenten Pratensis och Natura 2000

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ebba Forsberg; Nadia Olausson; [2023]
  Keywords : biodiversitet; biologisk mångfald; äng; urban äng; stadsplanering; urban planering; Natura 2000; Pratensis; handel; utbud;

  Abstract : Global biodiversitet minskar drastiskt vilket utöver att drabba enskilda arter även riskerar att få stora konsekvenser för ekosystem och grundläggande ekosystemtjänster. Ängen är en naturtyp med stor artrikedom och en lång tradition i Sverige men som idag är hotad och naturvårdsklassad till följd av förändrad markanvändning, som bland annat innefattar urbanisering. READ MORE

 2. 2. En grön oas mellan stad och natur : ett växtgestaltningsförslag över Triangelplatsen i Stockholm med fokus på Nigel Dunnetts metodik för naturalistiska planteringar

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gustav Stål; Matilda Petersson; [2023]
  Keywords : naturalistiska planteringar; växtmix; ; växtsamhällen; ståndort; Nigel Dunnett; växtgestaltning;

  Abstract : Urbanisering, bostadsbrist och klimatförändringar är några av de faktorer som ställer högre krav på våra städer idag. Samhällen byggs i och med detta tätare och är i ständig omvandling för att anpassa sig till de problem som städerna ställs inför. I takt med urbaniseringen begränsas utrymmen till grönytor och grönska. READ MORE

 3. 3. Estetiska värden hos gröna tak

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Stina Ekström; [2023]
  Keywords : gröna tak; extensiva gröna tak; takvegetation; kulturella ekosystemtjänster; urbanisering; klimat; hälsa; estetik;

  Abstract : Grönblå infrastruktur och naturbaserade lösningar i staden blir allt viktigare med de klimatförändringar som pågår. I den urbana miljön kan gröna tak bidra med viktiga ekosystemtjänster för att t ex fördröja dagvattenavrinningen från tak, dämpa buller nära bygganden, rena luft, öka biologisk mångfald samt förbättra kulturella och estetiska värden. READ MORE

 4. 4. Microplastics in Scanian wetlands : Sege river & Kävlinge river

  University essay from Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Author : Ludvig Stoltz; Pernilla Leijon; [2023]
  Keywords : plastic pollution; wetlands; microplastics; Scania; density separation; plastföroreningar; våtmarker; mikroplaster; Skåne; flotteringsmetod;

  Abstract : It is estimated that 75 million tons of plastics waste is currently in the ocean and expects to increase in line with plastic consumption. Plastic items in natural or aquatic environments are fragmented into smaller pieces called microplastics. Microplastics can enter rivers and lakes through sewage water to end up in wetlands where they sediment. READ MORE

 5. 5. Greening for All - A Path towards social justice in green urban planning : A combined qualitative interview study and text analysis with a focus on the municipality of Jönköping

  University essay from Jönköping University/HLK, Globala studier

  Author : Linnéa Blomqvist; Cecilia Höglund; [2023]
  Keywords : Green areas; green structure; accessibility; densification; social justice; environmental justice; Jönköping municipality; Agenda 2030; climate changes; Grönområden; grönstruktur; tillgänglighet; förtätning; social rättvisa; miljörättvisa; Jönköpings kommun; Agenda 2030; klimatförändringar;

  Abstract : Maintaining and achieving a sustainable city is today a challenge, specifically as urbanisation and climate change continue to increase. Green cities are an opportunity to achieve a sustainable society. READ MORE