Platsanknuten konstnärlig gestaltning : vikten av att välja rätt plats för konst i det offentliga rummet

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Tornedalingar är en svensk minoritet från Tornedalen som ligger i norra Sverige. Under historien har minoriteten utsatts för en assimileringspolitik för att försvenska tornedalingar. Detta har framförallt påverkat användningen av deras språk, meänkieli. Som resultat av deras kamp för sina rättigheter till sitt eget språk och kultur ska samhället nu följa lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, som innefattar alla Sveriges minoriteter. Lagen innefattar bland annat att synliggöra minoriteten i samhället, vilket en som landskapsarkitekt kan göra. Detta genom att utforma konstnärlig gestaltning och koppla det till historien och kulturen på platsen, vilket kan hjälpa med att synliggöra minoriteten i samhället. "Intresset för stadens historiska och kulturella kvaliteter ökar. Det finns därför ett växande behov av planering och förvaltning som lyfter kulturarvets positiva möjligheter för utvecklingen av städer och platser.” (Riksantikvaren 2009:3) Övertorneå kommun har nyligen startat en satsning på konst utomhus och syftet med undersökningen är att undersöka hur den konsten är platsanknuten för att synliggöra tornedalingar i det offentliga rummet. För att undersöka hur konsten i Övertorneå kommun har platsanknutit sina konstverk så utförs en kulturmiljöanalys, så kallad DIVE-analys, och en platsanalys samt en intervju med Övertorneå kommun. Vissa av konstverken är väl anknutna till minoriteten men har blivit malplacerade och det har lett till en missuppfattning av konstverken. Detta resulterade i ett konstaterande att kommunen behöver arbeta med platsanknytning i framtiden.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)