Essays about: "jämställdhet i landskapsarkitektur"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the words jämställdhet i landskapsarkitektur.

 1. 1. Jämställdhetens rum : genusmaktordningar i landskapsarkitektur och på offentliga platser

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Svensson; Tuva Hardorp; [2018]
  Keywords : genusperspektiv; kön; feminism; feministisk teori; offentlig miljö; samhällsplanering;

  Abstract : Landskapsarkitektutbildningen saknar en övergripandegenusanalys på det arbete som utförs i rollen som landskapsarkitekt. Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hurdagens normer påverkar arbetet som landskapsarkitekt och vad det får för konsekvenser. READ MORE

 2. 2. Att göra plats : för tjejers delaktighet och inflytande i utvecklingen av en jämställd aktivitetspark

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Maria Wallstedt; [2018]
  Keywords : delaktighetsprocess; genus; jämställdhet; landskapsarkitektur; samhällsplanering;

  Abstract : Detta arbete syftar till att utveckla och pröva en delaktighetsprocess utifrån ett genusperspektiv för att stärka tjejers delaktighet och inflytande i skapandet av en offentlig aktivitetspark i Gottsunda i Uppsala. Jämställdhet är en central aspekt av samhällsplaneringen och är en förutsättning och viktig grundpelare för social hållbarhet. READ MORE

 3. 3. Jämställdhet i parker : en undersökning av hur parker kan gestaltas jämställt

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Susanne Hasselberg; Sara Thor; [2018]
  Keywords : Aktivitetsyta; idrott; jämställdhet; park; trygghet;

  Abstract : Landskapsarkitektur kan användas som ett sätt att öka jämställdheten i det offentliga rummet. Kvinnor har historiskt sett tagit mindre plats i städer än män, vilket lever kvar i dagens samhälle. READ MORE

 4. 4. (O)jämställd fysisk aktivitet : Lunds kommun och Aktivia som praktiskt exempel

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johanna Andersson; [2017]
  Keywords : ungdomar; tjejer; fysisk aktivitet; spontanidrott; genus; jämställdhet; aktivtetsyta; näridrottsplats;

  Abstract : Landskapsarkitektur och fysisk planering påverkar det offentliga rummets utformning och därmed hur människorna i staden lever sina liv. Fokus för uppsatsen har varit att studera hur den offentliga miljön används av ungdomar eftersom det finns studier som visar på stora könsskillnader i nyttjandet av näridrottsplatser, där killar är starkt överrepresenterade (Blomdahl, Elofsson, Åkesson, 2012). READ MORE

 5. 5. Tjejers villkor på spontanidrottsplatser : Hur man kan stimulera unga tjejers spontana fysiska aktivitet på en idrottsplats - en fallstudie om Alby Folkhälsopark

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Croner; [2017]
  Keywords : genusperspektiv på idrott; Alby Folkhälsopark; spontanidrott; näridrottsplatser; jämställdhet i landskapsarkitektur; genusmedveten gestaltning; offentliga rummet; folkhälsa;

  Abstract : Denna uppsats bygger på en litteratur- och en fallstudie om unga tjejer i det offentliga rummet och idrottsplatser. Den problematiserar och undersöker det faktum att tjejer, i lägre grad än killar nyttjar idrottsplatser för spontan fysisk aktivitet. READ MORE