Essays about: "gestaltningsförslag"

Showing result 1 - 5 of 477 essays containing the word gestaltningsförslag.

 1. 1. Gröna korridorer för biologisk mångfald och vistelse i Hyllie

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Boel Kristina Andersson; [2023]
  Keywords : gröna korridorer; grönt nätverk; stadsmiljö; biologisk mångfald; upplevelsevärden; växtgestaltning; Hyllie;

  Abstract : I detta arbete studeras möjligheten att skapa gröna korridorer mellan tre parker i Hyllie i Malmö. Syftet är dels att skapa förutsättningar för att främja den biologiska mångfalden i staden men också att skapa gröna miljöer som tilltalar människor. READ MORE

 2. 2. A shed, a dock and a boat : a design proposal for a harbor in Bohuslän with focus on cultural heritage

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Nina Littmann; [2023]
  Keywords : Bohuslän; cultural heritage; harbor design; development; Tanums kommun; docks;

  Abstract : This thesis presents a design proposal for a new harbor in Bohuslän.The area holds high historical and aesthetic values. The project site has been proposed by the municipality for the development of a new harbor, to meet increasing demand for mooring in the area. READ MORE

 3. 3. Rum för barn : ett gestaltningsförslag för Vaksalaskolans skolgård samt omgivande gaturum som ger plats för barn och unga

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Allenmark; Linnea Modalen Sjökvist; [2023]
  Keywords : Skolgård; samnyttjande; barnkonventionen; gaturum; lekvärden; lekgata; miljöerbjudande; rörelsefrihet;

  Abstract : 88% av Sveriges befolkning bor i tätorter, vilket endast utgör 1,3 % av Sveriges totala yta. Urbaniseringstrenden förväntas fortsätta och barns miljöer är de som försvinner först då konkurrensen om ytan är stor. Då barn spenderar majoriteten av sin vakna tid på skolan, får skolgården en allt viktigare roll i barns uppväxtmiljö. READ MORE

 4. 4. Ängar och estetik : steget från den konventionella gräsmattan till ekologiskt värdefulla ängsmarker

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Malin Rydahl; [2023]
  Keywords : Urbana ängar; estetik; trivalent design; konventionell gräsmatta; biodiversitet; forskning med design; etablering; skötsel; Uppsala stadsträdgård;

  Abstract : För att säkerställa vår framtid behöver natur och ekosystemtjänster skyddas. I dagsläget riskerar vi att förlora flera ekosystemtjänster, bland annat pollinering av grödor. För att bevara tjänsten pollinering krävs insatser för att främja en större biologisk mångfald. READ MORE

 5. 5. Ett gestaltningsförslag av utemiljön på Värpinge äldreboende : en utformning för inspiration

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Evelina Hellertz; Karoline Klingborg; [2023]
  Keywords : äldre; äldreboende; välmående; restorativ miljö; tillgänglighet; sinnen; brukare; livskvalitet; trädgård; innergård; utomhus;

  Abstract : På Värpinge äldreboende i Lund finns det en innergård tillgänglig för de boende att vistas i, men innergården har under de senaste åren åsidosatts och är inte längre en lika besökt, välskött och rofylld plats. Detta självständiga arbete är en fallstudie, och ett gestaltningsförslag tas fram som inspiration till möjliga förändringar av äldreboendets utemiljö. READ MORE