Essays about: "livestock feed"

Showing result 1 - 5 of 69 essays containing the words livestock feed.

 1. 1. Några djurproducenters strategier och handlingar i samband med klimatförändringarna

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Elin Jonasson; [2020]
  Keywords : klimatförändringar; lantbrukare; djurproducenter; torka; foderbrist; värmestress;

  Abstract : Studiens syfte har varit att undersöka hur några djurproducenter resonerar och agerar både på kort och lång sikt angående ett förändrat klimat, och ta reda vilka åtgärder man har vidtagit eller kommer att vidta. Vidare få höra deras egna tankar kring vad de tror kommer att bli deras utmaningar i ett framtida klimat och om de upplever att klimatet har förändrats över tid där de odlar. READ MORE

 2. 2. Management of pastures : what is affecting the farmers priority?

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Karolina Karlsson; [2020]
  Keywords : pasture; natural pasture; environment subsidies; land leasing; grazing regimes; grazing management;

  Abstract : Natural pastures are important for the biological biodiversity. 2004 did we have 520 000 ha of pastures in Sweden according to the Swedish agency of agriculture, today we have 461 000 ha (Jordbruksverket, 2019). READ MORE

 3. 3. Agro-ecological diversification in meat and dairy farms : barriers and drivers in the European and Swedish policy

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Chiara Pia; [2020]
  Keywords : agricultural policy; agro-ecological diversification; CAP; feed-food competition; policy analysis; Rural Development Programme;

  Abstract : Food systems are increasingly characterised by specialisation and separation between ani-mal and crop production, as well as the use of food suitable for human consumption for feed. The regionalisation of production creates hotspots for environmental degradation and decreases the resource use efficiency. READ MORE

 4. 4. Hållbar boskapsproduktion : växthusgaser från nötkreatur och möjliga strategier för minskade utsläpp

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Julia Bonevik; [2019]
  Keywords : koldioxid; lustgas; metan; silvopastoral; ekologisk;

  Abstract : Hållning av nötboskap genererar utsläpp av de tre växthusgaserna koldioxid, lustgas och metan. Alla tre har stor betydelse för klimatet på jorden då de bidrar till den pågående globala uppvärmningen. Utsläpp från dessa växthusgaser kan delas in de som kommer direkt ur korna samt indirekta utsläpp som genereras vid skötseln av dem. READ MORE

 5. 5. Jämförelse mellan olika utfodringsregimer för andelen fångrelaterade klövhornsskador i en svensk försöksbesättning för mjölkkor

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Lina Bornold Svanfeldt; [2019]
  Keywords : klövsulesår; foderstat; mjölkkor;

  Abstract : Hälta hos mjölkkor utgör ett allvarligt och omfattande djurhälsoproblem. Hälta leder till en försämrad djurvälfärd för korna och till stora kostnader och produktionsförluster för lantbruket. En viktig orsak till hälta hos mjölkkor är allvarliga trauma- och fångrelaterade klövhornsskador såsom klövsulesår och böld i vita linjen. READ MORE