Essays about: "livsmedelsproduktion"

Showing result 1 - 5 of 65 essays containing the word livsmedelsproduktion.

 1. 1. Konventionell och ekologisk mjölkproduktion : vilka är skillnaderna gällande miljöaspekter?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Amanda Jacobsson; [2019]
  Keywords : LCA; mjölkgård; växthusgaser; klimatpåverkan; miljöpåverkan;

  Abstract : Livsmedelsproduktionens utmaningar inför framtiden är bland annat en intensifiering, förändrad markanvändning och att reducera utsläpp av växthusgaser. Detta i kombination med en expansion av ekologisk livsmedelsproduktion har gjort utvärderingar och jämförelser mellan olika produktionsformers miljömässiga hållbarhet relevant. READ MORE

 2. 2. Why do next generation farmers decide to invest in Farm businesses? : a means-end chain analysis of young Swedish farmers’ underlying values to invest in farm businesses

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Johan Löfgren; Sebastian Olsson; [2019]
  Keywords : decision-making; farm business investment; laddering; means-end chain theory; personal value theory; young farmers;

  Abstract : The growing world population will lead to an increased demand for food in the future. Feeding the population is considered to be the main function of agriculture. Previous literature has concluded that the share of young farmers in Sweden is too low, this is referred to as the Young farmer problem. READ MORE

 3. 3. Bygga, bruka eller bevara i Stockholms län : en kvalitativ studie om jordbruksmark i översiktsplaneringen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kristina Hansén; [2019]
  Keywords : jordbruksmark; översiktsplanering; markanvändning; exploatering; kommunal planering; tidsgeografi; plan- och miljöperspektiv;

  Abstract : Med klimatförändringar och växande befolkning kan det bli brist på odlingsbar mark i framtiden. I urbana områden ställs jordbruksmarkens bevarande ofta mot konkurrerande intressen och eftersom exploaterad mark i princip inte kan återtas för livsmedelsproduktion, är hushållning med jordbruksmark en angelägen fråga. READ MORE

 4. 4. Kan alléodling i jordbrukslandskapet bidra till att uppnå de svenska miljömålen?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Carolina Larsson; [2019]
  Keywords : agroforestry; biologisk mångfald; övergödning; växthusgaser; odlingslandskap; jordbruk; trädgårdsodling; tempererat klimat; agroforestry; biodiversity; eutrophication; greenhouse gas; agricultural landscape; agriculture; horticulture; temperate climate;

  Abstract : Miljöproblemen vi som samhälle står inför berör oss alla då maten vi äter påverkas av miljön den produceras i. Likaså påverkas både odlingsmiljön och den omgivande miljön av hur vi odlar maten. Detta arbete syftar till att undersöka ifall alléodling kan bidra till att de svenska miljömålen uppnås och fokuserar på fyra av målen. READ MORE

 5. 5. Hållabara fiskodlingssystem för framtidens livsmedelsproduktion

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Maria Gunnarsson; [2019]
  Keywords : Recirkulerande akvatiska system RAS ; fiskfoder; livsmedelsproduktion; hållbarhet;

  Abstract : Befolkningsmängden i världen ökar och en av de största utmaningarna som kommer med det är att kunna producera mer mat men som bidrar med så lite klimatpåverkan som möjligt. Djurproduktionen är starkt ifrågasatt och utnyttjandet av marina resurser är utnyttjad till max. READ MORE