Essays about: "vatten i stadsrum"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the words vatten i stadsrum.

 1. 1. När skyarna faller : publika platser med hållbar skyfallshantering i den förtätade staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Millicent Skogsmyr; [2019]
  Keywords : hållbar skyfallsplanering; öppen dagvattenhantering; klimatförändringar; grönblå infrastruktur; förtätning;

  Abstract : På grund av världens pågående globala uppvärmning som sker till följd av förbränning av fossila bränslen kommer vädret och klimatet att förändras inom det närmaste århundradet. Perioder av torka kommer bli allt längre och kraftiga skyfall kommer bli vanligare. READ MORE

 2. 2. PLAYSPOTS : ett sätt att skapa lekvänliga stadsrum genom punktvisa insatser? En undersökning baserad på litteraturstudier och en fallstudie av playspots i Odense

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amanda Backman; Ann-Sofie Johansson; [2018]
  Keywords : playspots; punktvisa insatser; lekvänlighet; lekmiljö; stadsrum; aspekter; gestaltning;

  Abstract : I denna masterexamensuppsats har vi undersökt möjligheten att skapa mer lekvänliga stadsrum genom punktvisa insatser i form av playspots. En playspot är en mindre lekmiljö, en installation eller ett enskilt element med syfte att uppmuntra eller inspirera till lek i staden. READ MORE

 3. 3. Upplev vattnet : ett gestaltningsförslag för ett strandstråk i Motala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Svanland; [2017]
  Keywords : strandstråk; strandpromenad; vattennära kontakt; social hållbarhet; estetisk hållbarhet;

  Abstract : Allmän parkmark längs vattnet är rekreativt värdefulla ytor som riskerar bli privatiserade vid en stadsförtätning. Genom att hålla stadsnära platser vid sjöar och vattendrag tillgängliga för allmänheten ges en möjlighet till utemiljöer med god livskvalitet. READ MORE

 4. 4. Ut på tur - aldrig sur : ett gestaltningsförslag för en ny hamnpromenad i Trondheim

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Lindbom; Ida Roos; [2017]
  Keywords : promenad; rekreation; hamn; gestaltning; vatten; industri;

  Abstract : Syftet med examensarbetet är att i form av ett promenadstråk skapa klimatanpassad rekreation nära vattnet i Trondheim, genom att utforska hur gestaltningen kan fördröja översvämningsvatten samtidigt som rekreativa och historiska värden tillvaratas och stärks. Promenadstråket går genom ett hamnområde och har som syfte att förbinda centrum med fjorden, samtidigt som det länkar ihop befintliga promenadstråk. READ MORE

 5. 5. Stadsliv vid vatten : ett gestaltningsförslag över Söder Mälarstrands kajpromenad

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Peter Staflin; [2016]
  Keywords : offentliga rum; stadsliv; tillgänglighet; strandkant; kajpromenad; grönstruktur; husbåt; söder Mälarstrand;

  Abstract : Stockholm är en stad vid vattnet och strandkanterna är betydande för stadens identitet. Sedan bilismens expansion i Stockholm har strandkanterna förändrats till trafikleder och parkeringsplatser som fragmenterar staden. READ MORE